Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Oktober 2020
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
1920 21 22232425
262728293031  
       

Verdisatser for småfe

Med utgangspunkt i jordbruksavtalen har NSG beregnet verdisatser for småfe. Satsene vil gjelde til nye blir beregnet. I det følgende presenterer vi gjeldende satser og litt om forutsetningene som er lagt til grunn ved utregningen.

Gå til "Kje og melkegeiter"

Verdisatser lam og sau:

LAM:              
Kjøtt:   19 kg à kr 56,00   kr 1 064
Ull:   1,5 kg à kr 44,00   kr 66
Sum:           kr 1 130
Livdyrtillegg: 25 %       kr 283
Lammetillegg 1):         kr 450
Avrunding:           2
Verdi av det tapte lammet:         kr 1 850
               
SAU:              
Kjøtt:              
Kjøttverdi av den tapte søya: 30 kg à kr 36,00   kr 1 080
Rekrutteringskostnader:         kr 200
Redusert kjøttprod. neste år,          
- (0,86 lam à 19 kg sl.vekt): 16,3 kg à kr 56,00   kr 913
Ull:              
Redusert ullprod. tapsåret: 2,5 kg à        
Redusert ullprod. neste år: 1,0 kg à        
    3,50 kg à kr 44,00   kr 154
Tapt lammetillegg for 0,86 lam 1):       kr 387
Tapt produksjonstillegg husdyr 2):       kr 850
Avrunding:         kr 1
Verdi av den tapte søya:         kr 3 585

Forutsetninger:
Livdyrtillegget for lam skal dekke ekstraverdien av de lamma som er aktuelle å sette på som avlsdyr, samt at noen lam er aktuelle å selge som livdyr. Lam med svært god stamme kan ha en verdi på opp mot kr 2.000.

Det er forutsatt at 90% av lamma går i kl O eller bedre og 10% i kl O- eller dårligere - 1).

For voksne dyr er det beregnet et rekrutteringstillegg på kr 200, som tilsvarer ekstra fôrkostnader med å fôre halvtårsgamle dyr i forhold til voksne dyr. Søyelam som settes på treng ekstra fôr for å vokse fra 19 kg (slaktevekt) til 30 kg (slaktevekt).

Kalkylen bygger på en rekrutterings-% på 25 og at 80% av sauebruka har mindre enn 100 sauer over 1 år og 20%  har mer enn 100 sauer over 1 år - 2).

Kalkylen bygger ellers på middeltall. Dersom skadelidte kan dokumentere andre vekter, f.eks. kopi av oppgjør fra slakteriet, bør disse legges til grunn ved beregningen. I prisen er det inkludert et distriktstillegg på kr 4,55 som tilsvarer distriktssone 2. Størrelsen på dette tillegget vil variere med hvor i landet skaden skjer.

Disse verdisatsene har tatt utgangspunkt i at det er enkeltdyr som skal erstattes og at de kan rekrutteres fra egen besetning. Det er således ikke markedspris på livdyr i fri omsetning som er lagt til grunn.

E-bjeller som skades eller ødelegges som følge av ulykke har en verdi tilsvarende ny bjelle av samme type.

Verdisatser kje og melkegeiter:

Sist oppdatert: 03.01.2019

Forutsetninger som ligger til grunn for verdisatsene, (tall fra 2017):
Gjennomsnittlig meierileveranse per årsgeit er 676 liter.

Gjennomsnitt oppnådd melkepris inkl.* kr 10,17
Fôrkostnad per liter melk: 0,45 FEm kraftfôr à kr 4,00 kr 1,80
Oppnådd melkepris – fôrkostnad kr 8,37

*distriktsstilskudd, sesongtilskudd, tillegg og trekk for kvalitet – omsetningsavgift og eventuell overproduksjonsavgift

Geit:

Arbeidsgruppas vurdering:
NSG sine veiledende livdyrpriser bør legges til grunn for verdien av dyret. For voksne geiter tilrådes en livdyrpris på kr. 1 900,- + eventuelt tillegg for gunstig genstatus og avlsverdi. I tillegg skal tapt produksjonsinntekt for skadeåret og året etter medregnes.

Verdisats for 2019 og 2020

Verdien av dyret, voksen geit
(livdyrtillegg, NSGs priskalkulator eller NSGs tilrådde pris benyttes):

kr 1 900
Produksjonstap voksen geit:  
Skadeåret, 338 liter à kr 8,37 kr 2 829
Året etter, 225  liter à kr 8,37   kr 1 886
kr 4 715
Tapt husdyrtilskudd:  
1– 125 geiter: kr 1 462,- (over 125 geiter: kr 538,-)   kr 1 462
Verdi av den tapte geita kr 8 077


Kje:

Arbeidsgruppas vurdering:
NSG sine veiledende livdyrpriser bør legges til grunn for verdien av dyret. Priskalkulatoren (regnearket) for beregning av livdyrpriser for geitkje og unggeit bør legges til grunn når det er unge dyr som er tapt. I tillegg skal tapt produksjonsinntekt for året etter medregnes.

Verdisats for 2019 og 2020:

Verdien av dyret (livdyrtillegg, NSGs priskalkulator benyttes): kr x xxx,-
Produksjonstap unggeit:
Året etter, 451 l melk à kr 8,37

kr 3 773

Verdi av det tapte kjeet/unggeita kr x xxx,-


Forutsetninger:
Kalkylen forutsetter at skaden skjer ca. 1. juli. Er skaden skjedd en måned tidligere, må en øke produksjonstapet med 10 %. Er derimot skaden skjedd etter 1. juli, skal produksjonstapet reduseres med 10 % for hver måned skaden er skjedd etter denne dato, som det er produksjon på bruket.

I produksjonstapet er det regnet med tapt melkemengde resten av året. En har gått ut fra at det blir satt på nye dyr, og at de vil kjee for første gang våren etter at skaden inntraff. Førstegangskjeere melker gjennomsnittlig omkring 2/3 av det ei voksen geit gjør. Melkemengden blir dermed redusert også året etter at skaden oppstod. Avdråtten er satt til 676 liter per årsgeit, noe som samsvarer noenlunde med gjennomsnittsytelsen (meierileveranse) for alle geiter i landet. Dersom tapet skjer så seint på året at en ikke kan erstatte det/de tapte dyret/a med rekruttering fra egen besetning må en regne med ett år med et lavere dyretall og tilsvarende tapte melkeinntekter/tilskudd og sparte kostnader.

Prisen per liter melk er satt til kr. 10,17 inkludert distriktsstilskudd, sesongtilskudd, tillegg og trekk for kvalitet – omsetningsavgift og eventuell overproduksjonsavgift – variable kostnader på kr 1,80 per liter = kr 8,37. Distriktstilskuddet må justeres for området hvor skaden har skjedd. De variable kostnadene er lik utgiftene med produksjonsfôret, som vi regner er kraftfôr. Livnæringsfôret går vi ut fra blir dekt gjennom beiteopptaket.

For å komme fram til den fulle og hele verdien av geita må det også tas med i vurderingen om tapet får innvirkning på driftstilskuddet. Videre bør det også avklares om tapet av dyret(a) vil ha innvirkning på avløsertilskuddet. Forhold som nevnt her må beregnes i hvert enkelt tilfelle når en skal fastsette erstatningsbeløpet.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70