Årsmøtet skal bare behandle saker som står på sakslisten.

Saksliste

1 Åpning og konstituering

  • valg av møteleder

  • valg av referent

  • val av to medlemmer til å underskrive protokollen

2 Årsberetning 2021

3 Regnskap for 2021

4 Budsjett for 2022

5 Fastsette kontingent for 2023

6 Uttaksregler for NM

7 Søknad Norgesserie

8 Innkomne saker

9 Valg

  • styreleder

  • styremedlemmer

  • 2 varamedlemmer

  • revisor