Enkelte besetninger har benyttet dette siden 2007, da produktet var under utprøving. Siden da har utviklingen vært stor, og stadig flere har gradvis tatt i bruk den nye teknologien for å gjøre tilsynet mer effektivt og dermed ha enda bedre kontroll over flokken i beitesesongen. Med elektronisk sporing vil man kunne finne flere sauer på hver tilsynsrunde.

Det varierer hvor stor andel av hver besetning som har «radiobjeller».  I år blir totalt om lag 550 søyer og lam utstyrt med elektroniske sporingsenheter før de slippes på utmarksbeite I Nannestad, fra Holter i sør til Bjerke i nord. Foreløpig er det flest søyer som er utstyrt med GPS.

Enheten er i realiteten en «mobiltelefon» som sender melding via mobilnettet.

I Akershus er det i år 63 besetninger som bruker «radiobjeller»