Begynnelsen var F. Loyt Johnsen (bildet), f. 1916 i Levanger i Nord-Trøndelag, entusiasten som gjennom oppveksten i Trøndelag og seinere studiene ved Norges Landbrukshøgskole på Ås så behovet for at saueholderne sluttet seg sammen i en fagorganisasjon. Hans biografi vil være historien om Norsk sau- og geitalslag. 24. november 1950 kl. 14.00 redegjorde Norsk sau- og geitalslags sekretær Loyt Johnsen på et møte i Oslo Håndverkerforening for nødvendigheten av å ha et sau- og geitalslag i Oslo og Akershus fylker. Fylkesagronom Kr. Haave hevdet at jordbrukerne i Oslo og Akershus måtte legge hovedvekten på mjølkeproduksjonen og at sauehold bare ble drevet som binæring. Han ville likevel støtte stifting av Oslo og Akershus sau- og geitalslag. Fylkeslandbrukssjef Berggren sa fra at landbruksseksjonen i Akershus ville støtte laget. Erling Hansen framholdt at det var muligheter for øket sauehold i Akershus, og mente det var nødvendig å stifte et saualslag. F. Loyt Johnsen foreslo at sau- og geitalslaget ble stiftet og dette ble enstemmig vedtatt, og foreslo at navnet på laget ble Akershus og Oslo sau- og geitalslag, og dette ble enstemmig vedtatt. Lovene ble vedtatt etter et ordskifte. Valg av formann: Ola Ødegård, Ekeberg Hovedgård, Oslo. Enstemmig. Valg av styremedlemmer: 2. Karl Skovereng, Vormsund, Nes 3. Driftsagronom Beitnes, Oksval, Nesodden 4. Erling Hansen, Årnes, Nes. 5. Hans Majorsæter, Dal, Ullensaker

Les hele historien til Akershus Sau og Geit her:
Jubileumsberetning Akershus