Investeringsstøtte til organisert beitebruk (OBB):
Beite- og sankelagene i Akershus kan søke om investeringstiltak i beitefelt. Fristen for innsending til kommunen er 15. februar 2012.

Totalrammen for Akershus er 300.000 kroner.
Søknaden må sendes via kommunen til Fylkesmannen som behandler søknaden.

Mer om OBB-ordningen finner du her

Forebyggende tiltak mot rovviltskader (FKT):
Husdyreiere med tap av sau på utmarksbeite til rovvilt, og husdyreiere med dyr på hjemmebeite, kan søke midler for beitesesongen 2012.

Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) legger føringer for prioriteringer og strategier for bruken av forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler (FKT-midler).

Mer informasjon om FKT-midler finner du her