Fra Akershus Sau og Geit deltok Mina Sjuve som fylkesleder, Helge Aas som leder av Ull og Klipperådet og Cathinka Kjelstrup som ansatt.

Møteagenda var tradisjonelle årsmøtesaker og innlegg. Norsk landbrukssamvirke, ved adm dir Ola Hedstein holdt et opplysende innlegg om hvordan vi bør kommunisere og synliggjøre oss ut i media og populasjon for å bygge opp positiv oppmerksomhet. Han presenterte mange viktige momenter for bruk av hjemmesider og sosiale arenaer. Matindustrien er den største industrien på norsk fastmark. Samvirkebonden er den største eier i denne industrien med 42 % eierandel.

Tone Våg på talerstolen

Videre var det innlegg av statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, hvor han på en skjematisk måte orienterte om rovviltmelding og faktiske forhold. Mye av dette var kjent stoff i forsamlingen, men han måtte svare for seg i spørsmål og debatt i etterkant. Temaer som kom opp var soneinndeling, tallforståelse, konkrete handlinger osv.Han poengterte at det skal være rovvilt i Norge og det skal være beitedyr. Innfor begge områdende skal drøftinger og informasjon bygge på kunnskapsbaserte fakta. Det ble mye fakta om rovviltet men mindre presentasjon om fakta vedrørende beitedyr og de konsekvensene rovviltet medfører. Vi må også i år forvente innrykk av unge ulver som forlater sine revir i Sverige. Av 12 døde ulv i Norge 2013 var 10 fra kull i Sverige og 2 fra kull i grenseområdet.

Leder, Tone Våg, satte i sin tale fokus på vårens jordbruksforhandlinger – hvor struktur kan bli et viktig tema. Viktigheten av at små og mindre bruk også må løftes frem. Mellomstore bruk må styrkes, men ikke på bekostning av de små.Videre kom hun inn på rovvilttapet, Krokann dommen, kje-kjøtt og andre tema. Tilslutt hold hun frem viktigheten av samarbeid innen landbruksnæringen.

Tema som ny erstatningsforskrift, nytt medlemsregister, gjeterhund og kontingent 2015 sto også på dagsorden.

Innlegg om Gjeterhund av Arne Loftsgarden

Fylkesleder var oppe og forklarte litt rundt Animalia, og nye app'en til sauekontrollen. Leder av Ull og Klippe rådet holdt et kortfattet men klart innlegg - mer fokus på ull er viktig i fremtiden, og midler til ull og klipping måtte arbeides med.

Representantskapsmøtet fikk også en visning av Norges Bondelages film som et av mange bidrag inn mot landbruksoppgjøret. Ta en titt på ”Kva seier bonden?” HER