61 besetninger i Akershus benytter nå såkalte radiobjeller. Det betyr at stadig flere ønsker å benytte seg av denne teknologien. Ved å ha mulighet til å se hvor dyra befinner seg kan man effektivisere tilsynet og dermed kunne oppdage eventuelle syke eller skadde dyr på et tidlig tidspunkt. «Radiobjellenes» alarmfunksjoner kan også gi indikasjoner på et eventuelt hunde- eller rovdyrangrep slik at det kan settes inn tiltak.

I Akershus er store deler av utmarksbeitene prioriterte beiteområder. Imidlertid grenser området øst for Glomma og Vorma mot rovdyrsone. I fjor var det betydelige tap til ulv i disse områdene. Det er i år tatt i bruk flere «radiobjeller» der for å ha best mulig oversikt over beitedyra. Det prøves blant annet ut nye enheter for lam fra Telespor og det er tilført flere enheter også til søyer. Imidlertid er det varierende mobildekning. I løpet av beitesesongen vil man danne seg et bilde av funksjonaliteten, og spesielt interessant blir det å se hvordan de nye lammeenhetene fungerer.
Det er også tatt i bruk noen enheter av typen Find My Sheep, som kommuniserer via satellitt, og som dermed ikke er avhengig av mobilforholdene.