Jon Skretting (t.h.) tok over etter Stein Bentstuen som leder av fylkeslaget.

Da det til fjorårets årsmøte ikke lot seg gjøre å skaffe nye medlemmer til styret i fylkeslaget, måtte det sittende styret fungere ett år ekstra. I år ble imidlertid alle plassene besatt.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble framtidig organisering diskusjonstema på møtet som ble avholdt på Kringler Gjestegård i Nannestad. Medlemstallet er synkende, og mange mener tiden nå er inne for å legge ned lokallagene. Dette fordi alle lokallagene legger beslag på mange personer til sine styrer, og at man derfor ikke ønsker å ta på seg ytterligere verv i fylkeslaget.


Helge Aas (t.v.) var møteleder. Her sammen med avtroppende leder Stein Bentstuen.

Etter initiativ fra Helge Olaf Aas ble alle lokallagslederne innkalt til et møte i februar, og sammen klarte de å finne kandidater til fylkeslagsstyret. 
– Det er ikke et sunnhetstegn at vi må kalle inn alle lokallagslederne til et møte for å finne en løsning. Vi blir ikke flere. Mange av lokallagene har vært veldig aktive. Slik er det ikke lenger. Hva er årsaken til det? Jo, fordi vi blir færre og færre, og flere av oss blir også gråere i håret. Hvis vi skal tenkte på å få til noen aktiviteter må vi tenke på å slå oss sammen, sa Aas blant annet i sin innledende «tordentale».
Han påpekte også at NSGs organisasjon er bygd opp slik at et lokallag ikke kan være tilknyttet NSG sentralt uten et fylkeslag.
– NSG er ikke satt sammen sånn. Vi kan ikke holde på lokallagene våre hvis vi ikke har et fylkeslag, uttalte Aas.

Etter en diskusjon syntes det å være mer eller mindre enighet om at lokallagene må legges ned, og at hvert lokallag innkaller til et ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til dette.
Det ble deretter konkludert med at én av de viktigste oppgavene det nye styret må jobbe med er å se nærmere på oppbygningen av NSG i Akershus.
– Vedtektene i forbindelse med nedleggelse er klare, og det skal være ¾ flertall blant de frammøtte på årsmøtet for å kunne legge det ned, påpekte Aas.

Nyvalgt leder, Jon Skretting, viste til sine år i valgkomiteen for fylkeslaget, og fortalte at det ble verre og verre å få noen til ta på seg verv.
– Da jeg satt i valgkomiteen var det cirka 250 medlemmer å ta av i fylkeslaget. Nå er dette tallet 188. Det sier seg selv at det bli vanskelig, sa Skretting.
Han hadde også gjort et overslag på hvor mange personer styrene i lokallagene legger beslag på.
– Vi har ni lokallag, og med fem personer i hvert styre pluss varamedlemmer blir dette alene 63 personer. I tillegg kommer andre verv. I tillegg kommer også gjeterhundlaget og beitelagene, og da blir det kanskje rundt 100 personer som har verv. Da blir det et kjempeproblem å finne medlemmer til styret i fylkeslaget, påpekte Skretting.
Avtroppende leder, Stein Bentstuen, avsluttet møtet og oppfordret lokallagene til å ta med seg oppfordringen om å avholde et ekstraordinært årsmøte for å behandle saken.
– Nå er det faktisk dere som har ansvaret for at Akershus Sau og Geit er oppe og går, avsluttet Bentstuen.


Før årsmøtet ble det servert middag.