Fredag 14. juni kom endringen i CWD – soneforskriften - som vil innføre forbud mot bruk av saltstein I Nordfjella og stille krav til gjestebeiting. Endringen i soneforskriften er bare et av flere tiltak i den pågående kampen mot skrantesjuke.

Bakgrunnen for endringen er blant annet en oppdatert risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), gjort på oppdrag fra Mattilsynet. VKM sin rapport peker på at sau og hjortedyr som beiter i Nordfjella nå, utgjør den mest sannsynlige smitteveien ut av Nordfjella. Salteplasser, som brukes av småfebønder for å holde sauene på bestemte beiteområder, medfører ansamlinger av dyr. Dette øker igjen sannsynligheten for at det finnes smittestoffer i bakken, og hjortedyr kan få i seg disse smittestoffene ved at de spiser jord ved salteplassene. Både hjort og sau kan dra med seg smitte fra plassene, og risikere å spre skrantesjuken i nye områder.

Dette er endringene:
•    Det er forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. Det er fremdeles tillatt med strøsalt.
•    Det er forbudt med nyetablering av gjestebeiting for sau i området.
•    Grinder og lemmer som er satt opp skal bli stående.
•    Selbusonen oppheves.

Burde fått mer tid til å omstille oss
Styreleder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, mener at det er helt feil å innføre et slikt forbud nå.

– Innføringa av forbudet skjer idet beitesesongen starter. Det har allerede blitt kjøpt inn og kjørt ut saltsteiner flere plasser så dette betyr ekstra kostnader og ekstra stor arbeidsbelastning for de som har dyra på beite der, sier han.

Å hindre spredning av skrantesjuke ser også beitenæringa på som viktig, men regelendringen kom for tett på beitesesongen, mener Berntsen.

– Vi burde fått mer tid på å omstille oss, sier han.

Tok ikke hensyn til næringas anbefaling
Mattilsynet kom med forslaget om forbud mot saltsteiner i februar 2019. Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit kom med et felles høringssvar, hvor vi stilte oss negative til forslaget. Les høringssvaret her.

Da forbudet likevel ble innført i juni, medfører dette store konsekvenser for sauenæringa.

– Vi som næring burde fått mye mer tid på å forberede oss til en slik omveltning. Men nå har næringa lagt opp beitesesongen etter det som var gjeldende regelverk så skjer dette nå, i tillegg midt i slåttonna, sier Berntsen.

Forbudet mot saltstein vil føre til en vanskelig beitesesong.

– Nå får man ikke de faste saltplassene å forholde seg til, så det blir ekstra mye sanking og leting etter dyra, sier Berntsen.

Økte kostnader
Det er bevilget midler til tiltak knyttet til kostnader for beitenæringa som følge av skrantesjuke, men disse er ikke tilstrekkelig for å dekke den økonomiske belastningen. Beitenæringa vil bli påført en enorm belastning både med å fjerne saltstein, og i form av ekstra oppfølging gjennom beitesesongen.

Arbeidspresset i beitesesongen blir økt såpass mye at det hjelper ikke med ekstra midler, sier Berntsen.


Les kunngjøringen fra Mattilsynet:
Endring i CWD – soneforskriften - flere tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg