Norsk Sau og Geit har levert felles høringsinnspill sammen med Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Les det skriftlige høringssvaret her.

Her er en oppsummering av hovedpunktene i innspillene fra Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit (heretter "Organisasjonene")

1. Endring av nødvergebestemmelsen etter naturmangfoldloven
Organisasjonene støtter ikke forslaget om å endre nødvergebestemmelsen slik at det «må anses påkrevd» for å kunne handle i nødverge under et «pågående» angrep. Endringen vil medføre en innskjerping av adgangen til å handle i nødverge. 

2. Opprettelse av en rovviltklagenemnd
Organisasjonene går på det sterkeste imot opprettelsen av en rovviltklagenemnd. En gjennomgang av høringssvarene viser at 79 % av de som har tatt stilling til spørsmålet går imot forslaget. En rovviltklagenemnd vil ikke bidra til å øke tilliten til rovviltforvaltningen. 

3. Antall forvaltningsregioner for rovvilt
Organisasjonene støtter ikke forslaget om å redusere antallet rovviltregioner fra åtte til seks.

4. Flytting av bestandsmålet for antall årlige ynglinger av gaupe fra nord til sør
Organisasjonene støtter forslaget om å redusere målet om 3 årlige ynglinger av gaupe i Troms og Finnmark. Vi mener imidlertid dette må gjøres ved at det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger reduseres til 62 årlige ynglinger av gaupe. Organisasjonene går imot intern omfordeling av bestandsmål uten at dette skjer etter samtykke fra de berørte rovviltnemndene.

5. Økt samarbeid ved utarbeiding av regionale forvaltningsplaner
Organisasjonene støtter forslaget om at rovviltnemndene skal samarbeide med tilgrensende forvaltningsregioner.

6. Landbruksdirektoratets rolle i arbeidet med regionale forvaltningsplaner for rovvilt
Organisasjonene støtter forslaget om å gi Landbruksdirektoratet rett til å avgi uttalelse i forkant av vedtakelsen av de regionale forvaltningsplanene.

7. Kommunens adgang til å klage på vedtak om felling av rovvilt
Organisasjonene støtter forslaget om å forskriftsfeste kommunens klagerett i rovviltforskriften.

8. Fellingsmetode for jerv
Organisasjonene støtter forslaget om at bruk av fast montert kunstig lys på åte og tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking av fangstbås ved lisensfelling av jerv tillates på permanent basis.

9. Lisensfellingsperioden for ulv
Organisasjonene mener at jaktperioden innenfor ulvesonen i større grad må differensieres ut fra om reviret har årsvalper eller ikke. Lisensfellingsperioden for ulv i etablerte revir med årsvalper innenfor ulvesona bør være fra 01. desember – 15. april. For lisensfelling av enslige ulv, samt lisensfelling av revirer uten årsvalper mener organisasjonene at lisensfellingsperioden innenfor ulvesona må være den samme som utenfor ulvesona. Utenfor ulvesona mener organisasjonene at lisensfellingsperioden bør være fra 01. september – 31. mai. 

 

Pål Kjorstad, nestleder i NSG og leder i Utmarksrådet ga en muntlig uttalelse under høringen.

Se videoopptak av høringen på stortinget.no