NSG igangsatte en spørreundersøkelse sommeren 2020 for å innhente kunnskap om hund som skader småfe. Undersøkelsen fortsetter i 2021, og har allerede gitt NSG verdifull og unik innsikt i disse komplekse ulykkene. NSG ber derfor om at alle som utsettes for hundeskader melder dette gjennom spørreskjema på nettsiden

En av fire kontakter politiet
Av de 207 ulykkene som ble innrapportert i fjor ble politiet kun kontaktet i 56 av sakene. Politiet valgte bot som reaksjon i kun 24 tilfeller. Når saueeier ikke var i kontakt med politiet i 153 av sakene, viser undersøkelsen at dette skyldes ulike grunner: Politiet forsøker å avslutte saken om hundeeier betaler erstatning til saueeier, tidligere saker som er henlagt – uten at den skadelidte informeres på en tillitsbyggende måte, eller at saken snakkes vekk. Politiets lave prioritering har svekket deres omdømme så kraftig at mange unngår å ta kontakt. Men dette vil nå Innlandet Politidistrikt gjøre noe med.

Ønsker at alle angrep skal anmeldes
Leder for påtaleavsnittet i Innlandet Politidistrikt, Johan Martin Welhaven, sier til Nationen at de ønsker at alle saker meldes. Brudd på båndtvang etter hundeloven kan bøtelegges, vanligvis med kr 4000. Dette kommer i tillegg til skadeserstatning for sauen som er drept eller skadd. Når hundeeier kun betaler erstatning for sauen, vil denne slippe både økonomisk bot og registrering i bøteregisteret. I praksis kan vedkommende unngå å bli registrert, selv om dette har skjedd tidligere og sannsynligvis vil skje i framtiden. La derfor politiet bestemme om det var et uhell eller dårlig sikring som førte til at hunden angivelig smatt ut døra fra hus eller hytte da den skadet eller drepte sau.

Hundeloven har bestemmelse om ordinær båndtvang mellom 1. april og 20. august. Dette skal sørge for å gi viltet ro i yngletiden og sikre beitedyr. Båndtvangens intensjon er også nedfelt i Naturmangfoldloven. Videre har kommunen rett til å innføre ekstraordinær båndtvang i perioden dyr er på beite. 

Straffeforfølgning for brudd på båndtvangen er ikke avhengig av at det er gjort skade. Men er det gjort skade, vil det være straffeskjerpende.

Etter dagens hundelov kan politiet reagere mot hundeholdere som med vilje, eller ved å være uforsiktig, bryter paragraf 4, som setter krav til sikring av hund. De kan reagerer mot hundeholdere som bryter paragraf 5, forbudet mot å gå fra hund som står bundet, paragraf 6, om båndtvang, og paragraf 7 om særlig sikring av hund der tamrein beiter, sier Welhaven til Nationen.

Innrapporteringen av ulykker til NSG i fjor viste 207 saker hvor 455 sauer og lam ble drept eller skadd. Hundeeier hadde i de aller fleste tilfeller lokal forankring, bosatt eller med hytte i området. Med bakgrunn i hvor ulykken er skjedd gir dette et etterlatt inntrykk om ulovlig hundeslipp hvor hundeeier tar en kalkulert risiko.  

Om ulykken er ute

NSG er den eneste som systematisk samler inn data fra ulykker hvor hunder dreper eller skader sau. Fjorårets tilbakemeldinger har gitt oss en helt ny kunnskap, som vi allerede nå tar i bruk på møtet med Politiet. Deretter vil det utgjøre et grunnlagsmateriale før høring av revisjonen av hundeloven. 

Informasjon er det beste redskap for å få fram fakta. NSG ønsker at alle småfeeiere rapporterer inn ulykker som skjer dette året over NSGs nettside på samme måte som i fjor (www.nsg.no/hundeskader). Mange har levert allerede, men fortsatt kommer det fram av avisene at det skjer mange flere ulykker som ikke er rapportert til oss.

Rapportering fra hver enkelt ulykke er med på å gi oss bedre kunnskap. Vi trenger hver eneste for å få en bedre innsikt. De er med på å beskrive omfang av gjentagende situasjoner og de bidrar til å beskrive kompleksiteten i ulykkene hvor hund skader sau.

Rapporteringen av de tragiske ulykkene er derfor en god måte å bidra i et forebyggende arbeid.

Om du blir utsatt for hundeskader har vi følgende råd:

 • Situasjonen er en enorm belasting, men hold hodet kaldt.
 • Fotografer alt som kan være av betydning. 
 • Noter alle observasjoner og kontaktinformasjon til eventuelle vitner.
 • Er hundeeier kjent, ta kontakt med en gang.
 • Erkjenner hundeeier forholdet, skriv det ned og få en skriftlig bekreftelse.
 • Anmeld saken til politiet. Vedkommende kan forsøke å «kjøpe» seg ut av situasjonen, men husk at dette kan åpne for gjentagelser. Det er ubehagelig å bli anmeldt, men husk at vedkommende har valgt å bryte hundeloven. 
 • Unnlater du å melde saken til politiet vil omfanget av hundeskader forbli ukjent. 
 • Om hunden har spist av drept sau og hundeeier nekter at var deres hund, krev hunden beslaglagt inntil det er tatt DNA-prøve av hundens avføring. Forsikre deg om at det er riktig hund, og at den holdes på et sted hvor eier ikke har tilgang. Hundens avføring vil inneholde både hundens og sauens DNA og er viktige bevis. Krev derfor at politiet sikrer bevisene i sakene.
 • Trusler og lignende mot saueeier må dokumenteres best mulig og overleveres politiet raskest mulig.  
 • Forsøker mottagende politienhet å dysse ned saken, referer til påtalelederen i Innlandet politidistrikt og rapporter gjerne dette på skaderapportering til NSG.
 • Åpenhet rundt alle forhold styrker beitenæringen.