Hund som skader beitedyr har blitt et økende problem, og NSG startet derfor arbeidet med å kartlegge hundeskader høsten 2020. Ingen har samlet inn data for denne typen skader tidligere, og kunnskapen NSG får gjennom spørreundersøkelsen gir oss en unik innsikt i problemet. "Et pionerarbeid" sier Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver i NSG.

I møtet ble de deltagende organisasjoner enige om å opprette et samarbeid for å jobbe videre med sakene i fellesskap. Gruppen skal vurdere egnede kanaler og metoder for informasjon, dialog og kommunikasjon for å målrettet redusere antall beitedyr som skades av hunder.


Etter initiativ fra Oppland Sau og Geit ble representanter fra Innlandet politidistrikt, Mattilsynet, SNO, Statsforvalteren og faglagene samlet til møte. Tema var utfordringen med løshund og beitedyr.