NSG har sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag levert en samlet høringsuttalelse på sakene fra Klima- og Miljødepartementet. Saken er omtalt i Sau og Geit nr 5/19.

Les høringsuttalelsen fra NSG, NBS og NB til Klima- og Miljødepartementet her.

Hovedkonklusjonene til Klima- og Miljødepartementet kort oppsummert:

Endring av nødverge: Frykter at forslaget vil gi økte krav til å utføre handlinger i nødverge. Vi foreslår en annen lovtekst for å dekke opp KLD sitt ønske.

Endring av antall rovviltnemder: Organisasjonene frykter at forslaget vil øke avstand mellom de som fatter avgjørelser, og de som rammes av dem. Et nesten likelydende forslag ble reist i 2004, men dette ble da avvist under stortingsbehandlingen. Vi fraråder forslaget.

Opprettelse av rovviltklagenemd: Fraråder opprettelse av denne. Vi frykter at dette vil bli et nytt byråkratisk ledd som vil forsinke og svekke gjennomføringen av Stortingets politikk. Den vil også gi plass til politisk ansvarsfraskrivelse i rovviltsaker. Vi fraråder forslaget.

Arealdifferensiert forvaltning: Forslaget vil føre til at enkelte regioner må ha ynglinger av rovvilt fordi andre områder ikke har fylt sine yngelmål. Vi fraråder forslaget. 

Landbruksdirektoratets rett til å gi uttalelser i forvaltningsplaner for rovvilt: Forslaget støttes.

Kommunenes rett til klage på rovviltvedtak: Forslaget støttes.

Endring av regler for fangst av jerv: Forslaget støttes.

NBS, NSG og NB reiser eget forslag:

Opprettelse av krise- og beredskapsplan i regionene: Forslag om endring av Rovviltforskriften som vil pålegge fylkene å lage planer for krisehåndtering ved rovviltulykker.

NSG og NBS har sammen levert høringssvar til Miljødirektoratet om:

Åteforskrift: Slik den er skrevet kan den krenke beiteretten i forhold til kommersielt utlagte åter. Denne bør vurderes på nytt i forhold til Lov om dyrevelferdsloven. Forslaget er svakt i forhold til kommunale skadefellingslags behov for overvåking og trening i sine områder. Vi mener forslaget bør endres.

Les høringssvaret om åteforskriften fra NSG og NBS her.

Skadefellingsforskrift m.m.: Denne regulerer forhold for vilt som gjør skade, unntatt store rovdyr og hjortevilt. I det vesentlige støttes forskriftsendringen.

Les høringssvaret om viltforskriften fra NSG og NBS her.