Når det blir brudd i forhandlingene er det altså Statens tilbud som vil bli stående. Regjeringen fremmer dette i en proposisjon til Stortinget.

Stortinget tildeler arbeidet med forberedelse til stortingsbehandling til Næringskomiteen. Næringskomiteen vil sannsynligvis avholde en åpen høring på nett, eller kun skriftlig, før den skal avgi sin innstilling. NSG vil delta i høringen og fremme hovedbudskapet i vårt innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Sentralt tillitsvalgte i NSG hadde et Teams-møte 18. mai der situasjonen omkring jordbruksoppgjøret ble drøftet. I dette møtet var det enighet om at NSGs opprinnelige innspill fremdeles står ved lag.

Sjansen for at Stortinget gjør endringer i forhold til Statens tilbud er nok liten, med dagens sammensetning av representanter. Men det aldri feil med politisk påvirkning: I møtet den 18. mai ble det sagt at flest mulig bør ta kontakt med politikere fra sitt område og framføre småfenæringas innspill og behov.

NSGs hovedbudskap er:

  • Småfeholdet i Norge produserer mat, ull og tjenester basert på norske ressurser som i stor grad ellers ikke blir utnyttet.
  • Vi sikrer egen matproduksjon.
  • Vi opprettholder arbeidsplasser og bosetting over hele landet.
  • Vi pleier landskapet i Norge.
  • Saueholdet spesielt ligger lavest i landbruket i årsverksinntekt og landbruket generelt ligger mye lavere enn andre grupper i samfunnet.
  • Småfeholdet må ha et betydelig økonomisk løft for fortsatt å kunne sikre norsk produksjon og vår tjenesteyting for landet.