Etter å ha forhandlet med Staten i godt og vel en uke, så ikke jordbrukets forhandlingsutvalg noen annen utvei enn å gå til brudd nå i ettermiddag. Til tross for stortingsflertallets klare mål om å øke norsk matproduksjon på norske ressurse, viste Regjeringen ingen vilje til i realiteten å imøtekomme jordbrukets krav..

Vil Stortinget følge opp sin egen Stortingsmelding?
Med dette vil det være Statens opprinnelige tilbud, lagt frem 5. mai, som blir oversendt Stortinget til videre behandling.
- Jordbrukets forhandlingsutvalg har strukket seg langt for å få til en avtale i år. Det bør være et viktig signal til Stortinget at et samlet norsk landbruk har måttet gå til brudd etter så lange forhandlinger, sier NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen. Nå blir det spennende å se om stortingsflertallet virkelig er villig til å følge opp sine intensjoner med en styrket norsk matproduksjon.

Faglagenes uttalelser i forbindelse med bruddet:

Norges Bondelag: https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/brudd-i-jordbruksforhandlingene-ingen-satsing-pa-landbruket-article97614-3805.html

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/tema/mat-og-landbrukspolitikk/regjeringen-fol/#.WRsXruvyjcs

Statens uttalelse etter bruddet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jordbruksoppgjeret-2017/id2553444/

Jordbrukets krav: https://www.bondelaget.no/getfile.php/13786652/Bilder%20NB/Mat/Mat-%20og%20landbrukspolitikk/Jordbruksavtalen/Jordbruksforhandlingene%202017/Jordbruket%20krav%202017.pdf

Statens tilbud: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jordbruksoppgjoret-2017/id2552104/