Berntsen finner mye positivt i komitéens innstilling:
-  Vi er forbøyd med komitéflertallets presisering om at styrking av utmarksbeite ikke må gå på bekostning av innmarksbeite som ikke kan høstes maskinelt. I NSG er vi også lettet over at komitéen ikke støtter forslaget om å avvikle markedsbalanseringen på geitemelk og deres oppfordring til markedsaktørene om å søke å utnytte nye markedsmuligheter - også innenfor lokal foredling, sier han.

Defensivt om kvoteoppkjøp
Komitéens flertallet (alle unntatt SV) hevder at:
… det i dag er langt større produksjon av geitemelk enn det som er mulig å få avsetning for i markedet.

- Her registrerer vi med skuffelse at komitéens flertall rett og slett ikke er oppdatert. De siste tallene fra TINE forteller om en utnyttingsgrad i 2016 på 95 % og et estimat for 2017 på 97 %. TINE bekreftet så sent som 23.03 til Nationen at man i løpet av 2017 regner med å utnytte nær 100 % av geitemelka til mat. NSG har redegjort for disse faktaopplysningene i et brev som ble sendt til komitéens medlemmer så sent som tirsdag (04.04), sier Berntsen.
- Det er spesielt skuffende at det selverklært landbruks- og distriktsvennlige partiet KrF ikke har tatt dette innover seg. Så vidt vi forstår av komitéinnstillingen støtter nemlig KrF den foreslått oppkjøpsordningen, sier han.

Så og si ingenting til dyrefôr
Interessant nok bemerker komitéens flertall at:
.. oppkjøpsordningen må begrenses til det omfang som er nødvendig for å unngå at geitemelk og geitemelksprodukter ender som dyrefôr.

 


Så og si all geitemelk vil i 2017 gå til menneskeføde

- I 2016 gikk 6 %, dvs. 1 300 tonn, til fôr. I 2017 forventer TINE at denne andelen går ned til 3 %, dvs. 600 tonn. I praksis vil vi allerede i 2017 kunne være i en situasjon der det IKKE går geitemelk til dyrefôr i det hele tatt, sier han. - Om komitéens flertall virkelig mener det de her skriver, bør konklusjonen gi seg selv: Forslaget om oppkjøp av geitemelkskvoter må stoppes nå.        

Håper på KrF
Det NSG håper på er at KrF i Stortinget ender opp med  å støtte Ap, Sp, V og SVs holdning i denne saken. I sin merknad ber disse partiene nemlig om:
... en mer offensiv satsing på geitemelk, osteproduksjon mm. for å legge til rette for økt konsum i stedet for en oppkjøpsordning.


NSG håper på Line Henriette Hjemdal

- Dette lyder som musikk i våre ører, sier Berntsen. - Vi synes videre at Ap, Sp og V har en fornuftig tillegg på dette punktet:   

… om dette ikke er tilstrekkelig, støtter disse partiene en frivillig og tidsavgrenset oppkjøpsordning

Helt feil timing
- Dette er helt i tråd med NSGs holdning. Nå må vi først gi geita, TINE og de mange gårdsysteriene muligheten for å utnytte de markedsmulighetene som dukker opp. Om dette ikke er tilstrekkelig til å øke konsumet må vi om noen år på nytt vurdere en oppkjøpsordning. Men vi fastholder at å gjennomføre dette nå er helt feil timing, avslutter Kjell Erik Berntsen.