Skrevet av: Mattilsynet

Mattilsynet har samlet kunnskap om ulike typer utendørs hundehold gjennom et nasjonalt tilsynsprosjekt. I prosjektet prioriterte de å føre tilsyn med trekkhundehold. De har også inkludert andre typer utendørs hundehold, der det var risiko for at hundene ikke hadde god velferd. Prosjektet ble gjennomført i 2018 og til og med april 2019. 

Mattilsynet sjekket forhold som har vesentlig betydning for hunders velferd, som nok mosjon og tilgang til hundehus og liggeplass. De la vekt på å vurdere velferden til hver enkelt hund. En viktig del av prosjektet var å veilede om hva en hund som bor ute trenger for å ha det bra. 

Med «hunder som bor ute» menes hunder som har oppholdsplassen sin ute, enten hele døgnet eller store deler av døgnet, hele året. 

Mange hundeholdere følger regelverket. De som ikke gjør det, har ofte flere regelbrudd 
Mange hundeholdere følger bestemmelsene i dyrevelferdsloven, men i 25 % av trekkhundeholdene og i 54 % av de andre hundeholdene fant de brudd på regelverket. I begge grupper fant de at flere av hundeholdene med regelbrudd hadde brudd på fire til åtte av de ti sjekkpunktene. 

Dette viser at utendørs hundehold er krevende på mange måter, og at hundeholderne må ha kunnskap, evne og vilje for at hundene skal ha god velferd. Det er ikke alle hunder som egner seg til å bo ute, noe resultatene fra prosjektet også viser. 

I tilsammen 23 hundehold (5 %) ble det avdekket så alvorlige forhold at det ble gitt hastevedtak. I tre hundehold ble hunder tatt i midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet.

Sjekkpunktene med flest regelbrudd gjaldt oppstalling og aktivisering.

En forutsetning for at en hund skal kunne bo ute, er at den har en egnet oppholdsplass
15 % av trekkhundeholdene og 41 % av de andre hundeholdene hadde ikke gode nok hundehus, oppholdsrom eller komfortabel liggeplass til hundene. Dette var det vanligste regelbruddet for begge gruppene.

Det er dårlig dyrevelferd hvis hunden fryser der den bor. Det er hundeholderens ansvar å vurdere behovene til hver enkelt hund. Konstruksjonen, byggematerialene og vedlikeholdet er avgjørende for at et hundehus skal fungere godt. Mattilsynet så mange ulike løsninger, men det var ikke alle som var like godt egnet.

Gjeterhund i arbeid

Daglig aktivitet er viktig for at hunden skal ha det bra
I 8 % av trekkhundeholdene og i 28 % av de andre hundeholdene fikk ikke hundene nok aktivisering, bevegelsesfrihet og mosjon.

Oppbinding legger store begrensninger på hundens mulighet til å bevege seg. Mattilsynet legger derfor vekt på at hunden må ha nok areal å bevege seg på, og at den må få nok tid koplet fri fra kjettingen. Hunder som bor i hundegård må få nok tid utenfor hundegården. Funnene våre viser at det er en sammenheng mellom mangelfull aktivisering og for lite sosial kontakt med andre hunder og mennesker. 

Uteområdet må være rent, tørt og trygt for at hunden skal trives
I 7 % av trekkhundeholdene og i 25 % av de andre hundeholdene var ikke uteområdet tilfredsstillende. Nesten halvparten av regelbruddene handlet om at hundene stod i omgivelser med mye avføring. 

For at en hund skal ha et trygt og trivelig uteområde, er det viktig med et tørt underlag, at avføring fjernes daglig, og at gjerder og lignende holdes vedlike slik at hunden ikke skader seg. 
  
En oppfordring til interesseorganisasjonene
Det er hundeholderens ansvar å ha kunnskap om hva som er viktig for velferden til hver enkelt hund. Mattilsynet ser at det er stor variasjon i hva slags informasjon om velferd for hund interesseorganisasjonene har på nettsidene sine. Prosjektgruppa oppfordrer derfor flere interesseorganisasjoner til å rette oppmerksomhet mot hva som skal til for at en hund som bor ute skal ha det bra. 

Mattilsynet var på tilsyn i 453 utendørs hundehold
Mattilsynet førte tilsyn med 323 trekkhundehold og 111 hundehold med jakt-, gjeter- og andre typer hunder. I 19 hundehold ble type hund ikke registrert, eller det var en kombinasjon av ulike typer hunder. Resultatene for disse hundeholdene omtales ikke i rapporten. 

Det er ikke krav til å registrere hundehold i Norge. Derfor har de ingen oversikt over antallet utendørs hundehold. 42 % av tilsynene var varslet på forhånd.

Mattilsynet ønsket å føre tilsyn med ulike typer utendørs hundehold. Resultatene i rapporten viser at trekkhundeholdene i stor grad var et utplukk basert på inspektørenes lokale kunnskap om hvor det var slike hundehold. De hadde ikke samme lokale kunnskap om de andre hundeholdene, og derfor ble tilsynene i stor grad utført på grunn av bekymringsmeldinger. Dette kan være grunnen til at de oftere fant regelbrudd i disse hundeholdene enn i trekkhundeholdene. 

Utvalget av hundehold og størrelsen på utvalget i de to gruppene fører til at Mattilsynet bare har representative funn for trekkhundeholdene. De har derfor ikke grunnlag for å sammenlikne de to gruppene. For å gi et riktig bilde av funnene har de valgt å presentere resultatene for gruppene hver for seg. Denne rapporten viser status for regelverksetterlevelsen i et utvalg av utendørs hundehold i perioden tilsynene ble gjennomført.

Rapporten finner du på Mattilsynet.no