12. mars 2022 er det 75 år siden organisasjonen Norsk sau- og geitalslag ble stiftet i et møte i forbindelse med Landbruksveka i Oslo dette året.

Bakgrunnen for å starte en landsomfattende sammenslutning for småfeholdet var blant annet den posisjonen småfeet hadde fått i de vanskelige årene under andre verdenskrig. Fra før eksisterte det mange lokale sammenslutninger omkring i landet og også fylkeslag, men altså ikke noe landsomfattende faglag.

Det var to personer som i særlig grad blir sett på som foregangsmennene som sto for stiftelsesarbeidet. Det var småbrukskandidat Sverre Runde fra Runde i Herøy på Sunnmøre og ikke minst landbrukskandidat F. Loyt Johnsen fra Levanger i Nord-Trøndelag. Loyt Johnsen ble fra starten av også lagets sekretær, med fast ansettelse fra desember 1947 og senere generalsekretær helt fram til oppnådd pensjonsalder i 1983.

En sentral «fødselshjelper» var også Det Kgl. Selskap for Norges Vel, som i sitt nå vel 200 årige virke har stått sentrale i det viktige arbeidet med på få i gang ulike virksomheter både i Norge og andre land.

Arbeidsmål for det landsomfattende laget var blant andre:

  • Å arbeide for eit rasjonelt og lønsamt sau- og geital basert på dei naturlege beitevilkåra i landet
  • Fremje samarbeidet mellom produksjon og omsetnad av kjøt, ull geitemjølk, ost og skinn
  • Fremje et planfast avlsarbeid bygd på rasar som høver i dei einskilde landsdelane

I forberedelsene til stiftinga var det blant annet tunge drøftinger og det skulle være et raselag kontra alslag. Det ble sendt en henvendelse på dette til fylkeslanbruksselskapene, som med stor overvekt gikk inn for alslag.

Under stiftelsesmøtet 12. mars 1947 var det 33 personer som tegnet seg som medlem.

Lagets første styreformann ble stortingsrepresentant Ola T. Lyngstad fra Lillehammer, som da ledet et styre på 6 medlemmer.

Allerede måneden etter stiftinga var styret i gang med å bygge opp et organisert lagsapparat, med mål om å stifte flest mulig lokallag omkring i hele landet.

Det var fra første stund klart at laget måtte ha et «ansikt utad» og våren 1948 kom første nummer av medlemsbladet «Sau og Geit».

Fra oppstarten i 1947 og fram til i dag har Norsk sau- og geitalslag, senere Norsk Sau og Geit, hatt 17 styreledere. I 1969 fikk laget et eget representantskap, med konsulent Hans M. Hjelstuen fra Fåvang i Oppland som første ordfører. Laget har etter dette hatt ytterligere 10 ordførere.

Til å lede lagets daglige drift har det vært 5 generalsekretærer, der F. Loyt Johnsen selvfølgelig har vært selve «Generalen», med 36 års virke!

Det blir ikke lagt opp til noen storstilt feiring av 75-års jubileet, men en liten markering blir det i forbindelse med årsmøtet 15. og 16. mars.