- Jon Georg Dale har i tallrike intervjuer og taler holdt flammende innlegg om viktigheten av å utnytte landets rike beiteressurser , særlig utmarksressursene. Regjeringens tilbud avslører at dette bare har vært festtaler.

Gir med den ene hånd - og tar med den andre
- På småfe foreslås det riktignok å øke utmarksbeitetilskuddet med 52 kr pr. dyr. Men samtidig reduserer han det generelle beitetilskuddet med 57 kr pr. dyr. «Tilbudet» gir med andre ord en reell reduksjon på 5 kr pr. dyr på utmarksbeite, sier en indignert Berntsen.
- I tillegg blir det 360 000 småfe; de som ikke slippes i utmark, som nå ikke vil få noen form for beitetilskudd. Samlet gir dette, etter våre beregninger, en netto reduksjon i beitetilskuddene for småfe på 31,5 millioner kroner.
- En slik utvikling vil jo være helt i strid med Stortingets vilje, som nylig - i forbindelse med behandling av Jordbruksmeldingen – tydelig understreket viktigheten av å stimulere til mer bruk av utmarksbeite.


Jon Georg Dale og Kjell Erik Berntsen - så langt ikke helt på linje i årets jordbruksoppgjør.

Fortsetter å feilinformere om geit
- Regjeringen foreslår det dessuten oppkjøp av geitemelkskvoter. Begrunnelsen skal angivelig være et betydelig overskudd av geitemelk. Men dette er jo ikke riktig. TINEs prognoser viser at det i 2017 ventes et helt marginalt overskudd - rundt 600 tonn, tilsvarende 3 % av det totale produksjonskvantumet. TINE antyder sågar at vi i år like gjerne kan komme helt i balanse. Vi har ved gjentatte anledninger påpekt at statsråden feilinformerer om markedssituasjonen på geitemelk. Det er vanskelig å forstå at han fortsetter å snakke mot bedre vitende. Vennligsinnet og konstruktivt i forhold til småfenæringen er det definitivt ikke.
- Også her er Regjeringens «tilbud» i strid med Stortingets vilje - som nylig vedtok at en oppkjøpsordning bare er aktuell for det geitemelkskvantum som går til fôr. Som i 2017 altså ligger an til å bli så å si ingenting.

- Les Næringskomitéen på nytt
- Norsk Sau og Geit er derfor meget skuffet over Regjeringens tilbud. Vi forventer nå at Regjeringens forhandlere tar Stortingsflertallet på alvor og at Jordbrukets forhandlingsutvalg står på for småfenæringen slik at vi kan få et forhandlingsresultat å leve med: En jordbruksavtale som stimulerer til økt beitebruk, spesielt i utmark. Som følger opp en positiv markedsutvikling i et sårbart geitehold som bare består av knapt 290 produsenter.  Og gir oss et forhandlingsresultat i tråd med Stortingets vilje - et oppgjør som reduserer inntektsgapet - i kroner - i forhold til andre befolkningsgrupper, sier Berntsen.

Les NSGs kommentarer til Regjeringens tilbud ...

Se de tallmessige utslagene av Regjeringens tilbud ...