Siden april i år har Mattilsynet avdekket at det fremdeles blir skrevet ut resepter på legemidler som inneholder kloramfenikol, et preparat som ble forbudt brukt til produksjonsdyr så langt tilbake som i 1995. Norsk Sau og Geit kommenterte dette i en nettsak 12. november. 

Mattilsynet skriver i et notat Norsk Sau og Geit har fått oversendt at det er gjort vedtak om at hele besetninger må slaktes ut (destrueres), da det har manglet dokumentasjon på hvilke dyr i besetningen som er behandlet med kloramfenikol.

Alle veterinærer skal i sin veterinærjournal registrere hvilke legemidler de bruker på produksjonsdyr. I tillegg har bonden en plikt til å føre helsekort over dyrene sine. 

Alle hovedmedlemmer i Norsk Sau og Geit får i desember hvert år helsekort fra Helsetjenesten for sau tilsendt med medlemsbladet Sau og Geit nr. 6.   

                 HUSK Å FYLLE UT HELSEKORT FORTLØPENDE!