Sau og lam
Prognosene fra Nortura Totalmarked viser et fortsatt problematisk overskudd - på totalt 1 200 tonn. Dette kommer på toppen av de 3 250 tonn sau/lam som lå på lager ved årsskiftet. Til tross for at det pr. dags dato er solgt mer enn på tilsvarende tidspunkt i 2016, er det også slaktet noe mer enn i fjor. Det er dessuten import (ikke Nortura) vel 110 tonn på auksjonskvoter fra det sørlige Afrika (tidligere kalt MUL-import). Dette gir en netto salgsøkning pr. 1.juni på ca. 800 tonn (i forhold til 1. juni 2016). Det betyr at det pr. uke 21 ligger omtrent 2 450 tonn på reguleringslager (3 250 - 800). Det som skaper aller mest hodebry er at halvparten av dette volumet er sau - som viser seg veldig vanskelig å selge til tross for store prisavslag. Norgesgruppen melder ellers at de pr. uker 19 har solgt 400 av de 1 000 tonn lammekjøtt de har lovt å selge frem til ny slaktesesong - i tillegg til ordinært salg. Også de andre to paraplykjedene har i det siste kjørt gode aktiviteter på lam.

En gunstig salgsutvikling fram til nå - og en forhåpentlig god sommer/grillsesong - vil trolig likevel ikke være tilstrekkelig til at vi er i markedsbalanse ved oppstart ny slaktesesong. Det innebærer at Nortura Totalmarked vil foreslå at omsetningsavgiften for lam økes fra dagens nivå på kr 2,00 pr. kg til 3,00 fra 18. september. Det vil dessuten bli aktuelt å drøfte innføring av en mulig produksjonsregulering. 

La oss derfor håpe på at en strålende grillsesong skal gjøre solide innhogg i overskuddslagrene…   

Se Nortura Totalmarkeds prognose for 2017 ...


Hva med grillspyd av lam. Med hviltløk og pepper?

Kjekjøtt
Vi registrerer en stadig betydelig interesse for kjekjøtt. Men det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si noe sikkert om utviklingen i forhold til fjoråret ….

Geitemelk
TINE har for tiden store tilførsler av geitemelk, dog litt lavere akkumulert volum (ca. 5 % lavere enn i på samme tid i fjor. Det meldes om god kvalitetsforbedring; ved oppstart av melkesesongen slet rundt 25 av besetningene med kvalitetsfeil, nå er antallet ned i bare 6 - 8. Stortinget besluttet jo i behandlingen av Jordbruksmeldingen å innføre en ordning med statlig oppkjøp av melkekvoter, men bare på det volumet som går til fôr. TINE melder om at de fortsatt har en utfordring med råvareanvendelsen til to-tre besetninger i Midt-Norge som ligger særdeles langt fra meierianlegg med osteproduksjon. Dette er også begrunnelsen for at TINE er positiv til «verktøyet» oppkjøp. Men det jobbes seriøst og langsiktig for å øke verdiskapningen på i geitemelk, utvide markedet for geitemelksprodukter og minimalisere det volumet som går til fôr. Samtidig ønsker TINE en mulighet for å gjennomføre statlig oppkjøp der det ikke finnes andre alternativer.         

  
Hva med litt geitost - f.eks. kvitmuggost - i salaten til grillmaten?