Stortingsflertallet, Ap, H, FrP, KrF og Sp går mot regjeringens forlag til endring av Naturmangfoldloven. Forslaget fikk faktisk ikke en eneste stemme. Stortingsflertallet har funnet det nødvendig å utdype hvordan loven skal forstås og instruerer regjeringen til å endre rovviltforskriften slik at det kan felles flere ulv.

Allmeninteresser skal hensyntas
- Nå ser vi at demokratiet virker igjen, sier Kjell Erik Berntsen, leder i Norsk  Sau og Geit. Stortinget har sagt sitt i ulvesaken og tar tilbake styringa og utdyper hvordan naturmangfoldloven skal forstås.
- Vi er meget fornøyd med at også distriktspolitiske hensyn som omfattes av § 18 c nå skal tas inn i rovviltforskriften, ikke bare hensyn til beitedyr og tamrein. Dessverre er det slik at vår næring så og si er avviklet innenfor ulvesonen, men vi er glade for at man også skal ta hensyn til allmenninteresser i forbindelse med hjemmelsgrunnlag for lisensfelling og betinget skadefelling. Dette må bety at det skal skytes flere ulv noe som også vil ha innvirkning på beitebrukere i randsonen til ulvesonen sier Berntsen.


- Vi er svært godt fornøyd med at Naturmangfoldlovens § 18 c nå tas inn i rovdurforskriften, sier Berntsen

- Ulvebestanden i Norge er større enn noen sinne etter at den kom tilbake til norsk natur. Jeg frykter at manglende uttak for å komme ned på vedtatt bestandsmål nå i vinter vil føre til en blodig beitesesong med ulveangrep i mange nye områder sier Berntsen. - Jeg er derfor meget fornøyd med at Stortinget nå har tatt sitt ansvar for rovviltforvaltningen når regjeringen har sviktet fullstendig i sin jobb, avslutter Berntsen.

Takk for samarbeidet
Norsk Sau og Geit er meget fornøyd med det arbeidet advokatfirmaet Lund og Co har utført i denne saken. Lund og Co har summert de viktigste momentene flertallet i energi- og miljøkomiteen kommer med slik:

  1. I avveiningen mellom fredning eller felling av ulv, skal distriktspolitiske hensyn tillegges vekt
  2. Slike hensyn er å anse som «en vesentlig offentlig interesse etter naturmangfoldloven § 18 bokstav c.»
  3. «Dersom ulvebestanden virker negativt på den distriktspolitiske målsettingen om å opprettholde en spredt bosetting i Norge, kan det gi hjemmel for uttak.»
  4. «Negativ påvirkning på bla beitenæring, annen næringsvirksomhet, jakt, lokalbefolkningens trygghet og psykososiale forhold av generell karakter, må anses som faktorer som kan oppfylle vilkåret om distriktspolitiske hensyn.»
  5. «(…) i perioder der bestanden er over bestandsmålet, skal terskelen senkes for når vilkårene for felling for å ivareta offentlige interesser er oppfylt.»
  6. «Flertallet vil peke på at jakt er en viktig interesse i samfunnet og har lange tradisjoner i Norge. (…)jaktuøvelse, både som grunnlag for nærings- og friluftsaktiviteter, er viktige distriktspolitiske hensyn som kan tillegges vekt dersom en stadig voksende rovviltbestand innvirker på hjorteviltbestanden i en slik grad at grunnlaget for jaktutøvelsen blir dokumentert å være vesentlig forringet.»
  7. «(…)avveininger gjort av et flertall på Stortinget, skal være styrende for den bestandsforvaltningen av ulv som rovviltmyndigheten har ansvar for.»
  8. «Det skal fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte som i andre distrikter.»
  9. «Flertallet legger til grunn at regjeringen foretar en slik endring av rovviltforskriften snarest mulig.» (innlemme naturmangfoldloven § 18 bokstav b og bokstav c i hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling og betinget skadefelling.)
  10. Stortingsflertallet har endelig funnet det nødvendig å fremme følgende forslag til formelt vedtak i Stortinget:«Stortinget ber regjeringen legge flertallsmerknadene i denne innstillingen til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge.»

Fullversjon av innstillingen fra energi- og miljøkomiteen kan leses her...

Helgesens endringsforslag ble nedstemt. Les Nationen...

Sp fremmer mistillitsforslag ...