Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media

Småfenæringa er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele landet, og for å utnytte beiteressursene. De siste årene har den utfordrende markedssituasjonen for sau og lam medført fallende priser for bonden, og flere etterspør markedsregulerende tiltak.

Markedsregulerende tiltak for bedre økonomi
Årsmøtet i Norges Bondelag har derfor vedtatt å opprette et produsentråd for sau. Bakgrunnen for vedtaket er et forslag fra Troms Bondelag, hvor de ba Norges Bondelag om å utrede markedsregulerende tiltak for sauenæringa. Tiltakene må resultere i en plan for bedring av økonomien og balansering av markedet for sau- og lammekjøtt, skriver bondelaget.no.

I innstillingen til vedtak på årsmøtet om forslaget fra Troms, foreslo styret i Norges Bondelag å etablere et produsentråd for sau. Rådet skal tiltre når markedsregulator oppfordrer til redusert dyretall, opplyser Bondelaget.

I Bondelagets årsmøte 30. september fikk Troms Bondelag flertall for et tilleggsforslag: Arbeidet for å styrke markedsordningene, med mål om å bedre økonomien i næringa, skal starte med småfe. Les mer om næringspolitisk program for 2020 - 2024 i Norges Bondelag.

Viktig samarbeid
Jan Ottar Østring er saueprodusent og nestleder i Troms Bondelag. Han er også leder av Troms Sau og Geit, og medlem av NSG sitt nyopprettede markedsråd. Østring er fornøyd med forslaget Troms Bondelag fikk igjennom, og trekker paralleller til arbeidet i NSGs markedsråd.

- Vi ønsker en forutsigbarhet, slik at folk kan investere i næringa. Målet må være å iverksette tiltak før vi er i en situasjon med overproduksjon, forklarer Østring.

Han mener et samarbeid mellom Bondelaget og Norsk Sau og Geit vil gagne næringa, og har en klar oppfordring til sauebøndene:

- Jeg vil oppfordre alle til å melde seg inn i faglag og ta tillitsverv i lokallag rundt omkring. Det er den eneste måten vi kan få innflytelse på. Sauebøndenes stemme bør være representert i faglagene, understreker Østring.

Kjell Erik Berntsen, styreleder i Norsk Sau og Geit, synes det er positivt at Troms Bondelag fremmer sauenæringas utfordringer inn i årsmøtet til Norges Bondelag.

- Jeg er fornøyd med vedtaket om å opprette et produsentråd for sau, som skal jobbe direkte mot sauebøndene. Dette gir oss et nytt virkemiddel som kan bidra til å bedre markeds- og produksjonsbalansen, forklarer Berntsen.