- Her har ulykkene og fellingsforsøkene pågått i mange uker uten å få felt bjørnen. Når Mattilsynet først bestemmer seg, så gjør de det med ett til en akuttsak.  Mattilsynets nylige vedtak om tidlig nedsanking er helt urimelig. Det må umiddelbart settes til side, sier lederen i Utmarksrådet i NSG, Ketil Trongmo

De ti Bøndene i Raubeinsetra Saubeitelag og Skjækra Sambeitelag er fortvilet. Mattilsynets vedtak innebærer at alle de om lag 1500 sauene som er sendt på beite i et område i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag må være sanket innen midnatt natt til 5. september. Beiteområdet er beiteprioritert og ligger sør for bjørnesona i Trøndelag. Beitedyr skal ha fortrinnsrett.

Stortingets rovviltforlik sier «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein».

- Hva har Miljødirektoratet bidratt med for å unngå at dyreeier havner i denne fortvilende situasjonen? spør Trongmo.

Krevende felling

Samtidig med at sankingen gjennomføres, har Statsforvalteren i Trøndelag forlenget skadefellingstillatelsen på to bjørner fram til 5. september. Fellingsforsøkene skjer i regi av det kommunale skadefellingslaget. I Mattilsynets vedtak går det fram at pålegget om tidlig nedsanking oppheves dersom bjørnene blir felt.

-Å felle bjørn i krattskogen er krevende. Bjørnen lærer fort hva som skjer, og fellingen blir derfor vanskeligere jo lengre fellingsforsøket drar ut. Vi håper at bjørnene felles, men om de felles de siste timene så er sauene allerede sanket. Med bare noen dager igjen av beitesesongen virker dette mer som et behov fra Mattilsynet om å vise handlekraft, enn det gir noen reell påvirkning på tap og dyrevelferd, sier Trongmo.

I dette beiteområdet er det funnet og dokumentert 36 sauer drept av bjørn fram til 31. august. Av totalt 1525 sauer og lam sluppet, utgjør tapet foreløpig 4,72 %. I denne beitesesongen har det vært stor trafikk av skadefellingsjegere i beiteområdet og mange av kadavrene er oppdaget i forbindelse med skadefellingsjakta. Beitebrukerne mener derfor oppdagelsesprosenten av døde sauer i beiteområdet har vært større denne sommeren. Til tross for tapene er de betydelig lavere enn på samme tid i 2021.

Må utnytte beitet

Bøndene i de to beitelagene skal etter planen sanke sauene til 15. september. Det vi si at langt de fleste av dem vil være ned fra beite innen 10. september, forutsatt vanlig tempo. Dette handler også om å utnytte sårt tiltrengte utmarksressurser, i en tid der høsteforholdene kan gi merkbar knapphet på fôr utover vinteren.

- Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener alle at Mattilsynet i dette tilfellet bruket virkemidlet «tidlig nedsanking» på en helt feil måte. Vi er enige i at dyrevelferden skal tillegges stor vekt når husdyr beiter i utmark, men slik situasjonen i de to beitelagene framstår, er ikke skadene alarmerende store, sier Trongmo.

- Gitt de begrensede rovdyrskadene som er registrert så langt, og at den pålagte sankedatoen 5. september kun er en uke tidligere enn det beitebrukerne selv har planlagt i drifta, mener vi vedtaket er unødvendig og feilslått. Med den begrunnelsen ber vi landbruksminister Sandra Borch om å sette Mattilsynets vedtak om tidlig nedsanking til side, avslutter Kjetil Trongmo.

SISTE:

NRK og Snåsningen melder fredag formiddag at en av to bjørner er skutt i området. Jarle Sivert Holstad var den i skadefellingslaget som felte bjørnen på 15 meters hold ved Nyseteren i Snåsa. Bjørnen ble sporet opp med hjelp av to hunder, og den erfarne jegeren uttrykke stor glede over at den ene av bjørnene endelig er tatt.