NSG har beregnet avlsverdier (indekser) for fødselsvekt siden 2017. Det har vært mulig fordi besetningene i væreringene har tatt på seg å veie alle lam som blir født. Alle fullbårne lam blir veid, både døde og levende, og vektene tas på nærmeste hekto.

Det er to genetiske komponenter som påvirker fødselsvekta til et lam:

  • Genene i lammet selv som påvirker lammets tilvekst tidlig i livet (den direkte effekten)
  • Genene hos mora som påvirker fostermiljøet for lammet, og gjennom det tilveksten fram til fødsel (den maternale effekten / morseffekten)

Arvegraden (arvbarheten) for den direkte effekten er 0,11 (11 %), og for maternal effekten 0,17 (17 %), både hos NKS og hos spælsau. Dette er såpass høye arvegrader at vi har mulighet for å få til genetisk endring.

Når vi beregner avlsverdier for de to genetiske kompontene og gjør dem om til delindekser, betyr lave indekser (70-80-90) lette lam, og høye indekser (120-130-140) betyr tunge lam.

Fødselsvekt er en optimumsegenskap, der vi ønsker oss lam med middels høy fødselvekt. Når vi beregner O-indeksen (den samlede avlsverdien) for et dyr, "straffer" vi dyr med lav eller høy delindeks for fødselsvekt. "Straffen" er større jo lenger vekk fra optimum delindeksen er.

Avlsrådet har vedtatt et optimum skal være 100 for delindeksen for direkte fødselsvekt (litt under gjennomsnittlig indeks), og 110 for delindeksen fødselsesvekt_morsevne (litt over gjennomsnittlig indeks). Dette gjelder både for NKS og spælsau.

Vektleggingen inn i O-indeksen er 5 % for den direkte fødselsvekta for både NKS og spælsau, mens for fødselsvekt_morsevne er den henholdsvis 2 % og 5 %.

O-indeksen er styringsverktøyet for avlsarbeidet til væreringene. Er du med i Sauekontrollen, men ikke i ring, anbefaler vi også styring etter O-indeksen. Men det forutsetter at du er flink til å registrere egenskapene, i dette tilfellet fødselsvektene.

Er du spesielt opptatt av fødselsvekt og vil kjøpe en vær fra en værering til høsten, så se på de to delindeksene for fødselsvekt. Lave delindekser betyr vil resultetere i lettere lam, og høye delindekser gir tyngre lam.