I indeksberegningene våre definerer vi vårvekt, som en vekt tatt av lammet når det er mellom 15 og 70 dager gammelt (Ca. 2 til 10 uker etter fødsel). Dette betyr at denne veiingen ofte gjennomføres når søyene og lamma har gått på vårbeite i noen uker. For mange er det passende å vårveie når man samler dyra for å slippe de i utmarka, samtidig med at man for eksempel behandler mot innvollsorm og tar en jursjekk av alle søyene.

Hvilke faktorer påvirker lammas vekst på våren?
Tilveksten på våren legger grunnlaget for resultatet du får på høsten, så en god start for sauer og lam er svært avgjørende for å maksimalt ut av din flokk. Vekta vil gi deg informasjon om hvor godt lamma har vokst de første ukene av sitt liv, noe som er en god pekepinn på om drifta fungerer godt i den kritiske fasen under lamminga og på vårbeite. 
Det kan hjelpe deg med å finne ut hvilke områder du har mest å hente på å sette inn tiltak. Jeg vil påstå at alle bønder har områder der bedre rutiner og drift kan påvirke resultatet positivt, selv om man allerede har et godt resultat i dag.

På våren er det først og fremst søyas melkeevne som styrer hvor godt lamma vokser. Jo eldre lamma blir, jo større blir opptaket av gras og eventuelt kraftfôr, og kvaliteten og tilgjengeligheten av dette vil påvirke tilveksten til lamma. Utviklingen av vomfunksjonen, og hvor tidlig lamma kan fordøye og utnytte seg av andre fôrkilder enn melk, påvirkes også i stor grad av om lammet får stimulert vomma tidlig ved tilgang på gras, grovfôr og kraftfôr de første ukene etter fødsel. Lammas tilvekstevne og søyas melkeevne er til en viss grad genetisk bestemt, og vi prøver hele tiden å forbedre den genetiske komponenten gjennom avlsarbeidet vårt. Likevel, vil tilveksten til lamma på våren i hovedsak styres av hvor godt miljø du klarer å gi dyra dine i denne perioden. «Miljøet» i denne sammenheng er alle faktorer som påvirker søyene og lammas produksjon og vekst. To av de mest åpenbare faktorene er for eksempel kvalitet og mengde av grovfôr og kraftfôr før beiteslipp, samt kvalitet og mengde av vårbeite etter beiteslipp.

For rasene vi beregner indekser på, vil informasjon om vårvekt øke sikkerheten på mange av delindeksene. Dette gjelder spesielt indeksene «slaktevekt», «vårvekt_morsevne» og «slaktevekt_morsevne».

Evaluer deg selv
Har du veid fødselsvekt på lamma og deretter veier vårvekt, vil Sauekontrollen beregne nøyaktig tilvekst i gram per dag, i perioden mellom fødselsvekt og vårvekt. Når du senere registrerer høstvekt vil du få nøyaktig tilvekst, i gram per dag, i perioden mellom vårvekt og høstvekt. Dette gir deg verdifull informasjon om blant annet: 

 • Tilveksten til hvert enkelt lam gjennom hele sesongen
  • Du kan lettere oppdage om enkelte lam vokser unormalt lite/mye eller om det er stor forskjell innad i et kull, og kunne sette inn tiltak for å forbedre dette
 • Melkeevnen til hver søye
 • Kvaliteten på beitet

I tillegg kan du bruke tilveksten på vårbeite til å:

 • Sammenligne historisk tilvekst mellom år, både på vårbeite og sommerbeite/i utmarka
  • Gir deg informasjon om forskjeller i beitekvalitet mellom år
 • Sammenligne tilveksten (og dermed kvaliteten) mellom forskjellige beiter du bruker
 • Sammenligne tilveksten på lam etter søyer i forskjellige aldersgrupper
  • For eksempel forskjellen på lam under åringer og under voksne søyer
   • Kanskje kan du gjøre tiltak for at åringene skal produsere bedre?
 • Sammenligne tilveksten ved forskjellige kullstørrelser
  • For eksempel forskjellen på tvillinger og trillinger
   • Kanskje kan du gjøre tiltak for at flere søyer kan gå med tre lam gjennom hele sesongen, med vellykket resultat?

TIPS: Se på tilveksten til lamma dine og vurder:

 • Hvilke lam vokser best, og hvorfor?
 • Hvilke lam vokser dårligst, og hvorfor?

Finn ut hvor du har forbedringspotensiale, og gjør tiltak!
Informasjonen om vårtilveksten er veldig nyttig for å evaluere din egen drift, og forstå hvor du har størst forbedringspotensiale. Det er veldig mange faktorer som påvirker dine resultater, så det vil aldri gå tomt for punkter der man kan gjøre små forbedringer. Noen av de mest avgjørende faktorene der du som bonde kan påvirke resultatet ved å optimalisere drifta er:

 • Avle på dyr som:
  • Har gode bruksegenskaper (lette lamminger og gode bein)
  • Har generelt gode moregenskaper
  • Har god melkeproduksjon
  • Har høy tilvekst
  • Fungerer godt i miljøet du kan tilby dem
  • Krever lite individuell oppfølging
 • Fôringa av søyene under hele drektigheten, og spesielt i høydrektighetsperioden.
 • Fôringa av søyene ved lamming, og i inneperioden fra lamming og til slipp på vårbeite.
 • Kvaliteten på grovfôret, kraftfôret og vanntilgangen, og tilpasning av fôring i henhold til blant annet alder, hold og kullstørrelse.
 • Lengde på inneperioden i fjøset, fra lamming til beiteslipp
 • Slipp på vårbeite til rett tidspunkt i forhold til utviklinga på graset
 • Ha korrekt beitetrykk (passelig antall sauer og lam på hvert beite)
 • God behandling av beitene, med korrekt gjødsling, kalking, gjenlegg etc. (bruk gjødselplan)
 • Forholdene i fjøset under og etter lamminga, med blant annet:
  • Oppfølging av enkeltdyr i sårbare perioder, spesielt under og rett etter fødsel
  • Generelt renhold i fjøset
  • Temperatur og klima i fjøset (fuktighet)
  • Plassen som er tilgjengelig, for både dyr og mennesker
  • Oppstalling av søyene, og muligheten for bevegelse, lammegjemmer, luftegårder etc.
  • Generell trivsel for dyra og bonden i fjøset
  • Sortering av søyene gjennom vinteren og våren, basert på for eksempel holdvurdering, alder og antall lam søyene venter.
  • God vitamin og mineralsstatus på søyene gjennom vinteren og våren.

Det vil også være en del faktorer man ikke kan styre, for eksempel vær og vind. I 2024 har det mange plassert vært tidlig grønt på både vårbeite og utmarksbeite, noe som har gitt tidlig beiteslipp. Andre år kan våren komme mye senere enn normalt, og gi andre utfordringer. Svært høy varme eller tørke kan også være negativt for beiteforholdene og gi lavere melkeproduksjon/tilvekst på søyene og lamma, på samme måte som kulde og store mengder regn. Dette er slike faktorer man ikke kan styre, og der man kanskje må gjøre tiltak underveis for å få best mulig resultat ut ifra de forholdene man har til enhver tid.

Oppsummering:
Oppsummert så er det mange gode grunner for å veie vårvekt på lamma, og denne vekta kan gi deg utrolig mye nyttig informasjon som du kan bruke til å forbedre resultatet på gården din. Bruk de mulighetene som er tilgjengelig og utfordre deg selv til å bli bedre. Du får veldig mye igjen for å gi lamma en god start på våren!