I avlsarbeidet gjør vi et indirekte utvalg for antall lam om høsten med basis i antall fødte lam. Det gir den største avlsframgangen, da antall fødte lam har høyere arvegrad enn antall lam om høsten, og det er høy genetisk sammenheng mellom antall fødte lam og antall lam om høsten.

Arvegraden til antall fødte lam er 14 % for Norsk Kvit Sau og 8 % for spælsau, og det gir mulighet for å endre det genetiske potensialet for flere lam.

Norsk kvit sau (NKS)
Et for høyt lammetall kan gi dyrevelferdsmessige utfordringer, og det er arbeidskrevende. Vi har derfor ikke lenger som mål å øke det genetiske potensialet for lammetall hos Norsk Kvit Sau. For å stabilisere den genetiske utviklingen for antall fødte lam hos NKS har vi gjort flere tiltak:

1)    O-indeksen
Gradvis redusert vektlegging i samlet avlsverdi (O-indeksen), fra 23 % i 2006 til 6 % i 2013. Det betyr at vi har prioritert ned framgangen for lammetall til fordel for framgang for andre egenskaper.
Se vektlegging de enkelte egenskapene i O-indeksen.
2)    Finnevarianten
«Finnevarianten» er en genvariant (mutasjon) som har effekt på antall egg som løsner hos søya. Den bidrar derfor til økt lammetall og en økning i andelen «for store kull».
        Fra 2013 har vi ikke tatt inn værer med finnevariant i dobbel dose til semin, og siden 2017 har vi ikke satt inn prøveværer med finnevarianten i dobbel dose til avkomsgransking til væreringene. Dette har ført til en reduksjon i genfrekvensen (allelfrekvensen) fra ca 35 % til ca 15 % i prøveværene født 2019.
        Når genfrekvensen av finnevarianten synker hos værene som brukes i avlsbesetningene, vil den også synke i søyepopulasjonen etter hvert som vi setter på nye søyer. Dermed reduseres andelen av uønsket store kull.
3)    Optimumsegenskap
Fra 2017 har lammetall vært en optimumsegenskap, der dyr med lav eller høy avlsverdi for lammetall blir «straffet» i beregning av O-indeksen (samlet avlsverdi).

Utviklingen i genetisk nivå for lammetallet
I perioden fra 2000 til 2011 steg avlsnivået for lammetall kraftig i NKS-ringene, men etter den tid har framgangen flatet ut. Se grafen over avlsverdi for lammetall hos NKS-værene.

Ut fra siste årgang prøveværer ser lammetallet nå ut til å gå nedover. Avlsrådet har derfor nettopp vedtatt at optimum indeks for lammetall skal være 120, noe over gjennomsnittet i væreringsbesetningene, for å motvirke nedgangen som skyldes stadig reduksjon av finnevarianten.

Avlsmålet for lammetall hos NKS er:

  • Ingen genetisk endring av gjennomsnittet i avlspopulasjonen
  • Redusert genetisk variansjon 
    (færre dyr med lavt genetisk potensiale, og færre dyr med høyt genetisk potensiale)

Spælsau
For spælsau er lammetall vektlagt med 9 % i O-indeksen, optimum delindeks for lammetall i O-indeksen er satt til 120, og alle avlsværer skal være fri for finnevarianten.

Bedømt ut fra avlsnivået hos prøveværene ser avlsarbeidet ser ut til å gi en veldig forsiktig økning i lammetallet hos spælsau.