Melkeproduksjonen hos søya er viktig for tilveksten til lammene. Den er også avgjørende for at søya har nok melk til å ta seg av lammene når åringer får tvillinger og eldre søyer får trillinger. God melkeevne bidrar derfor til færre kopplam, lavere kostnader og mindre arbeid.

Væreringene registrerer vekta på det enkelte lammet:

 • Fødselsvekt
  (maks 1 dag etter fødsel)
 • Vårvekt ved 6 ukers alder
  (minimum 15 dager, maks 70 dager)
 • Høstvekt ved 20 ukers alder
  (minimum 90 dager, maks 180 dager)
 • Slaktevekt ved 22 ukers alder - fra slakteriet
  (minimum 90 dager, maks 210 dager)

I avlsverdiberegningene er trekker vi fra fødselsvekta når vi skal beregne tilveksten, da det er tilveksten etter fødsel som vi er interessert i.

Tilveksten hos lamma har 2 genetiske komponenter:

 • Genene i lammet selv som påvirker lammets tilvekst
  (den direkte effekten)
 • Genene hos mora som påvirker melkeproduksjonen, og gjennom det tilveksten
  (den maternale effekten / morseffekten)

Vi standardiserer tilveksten til en fast alder, og regner tilveksten for 3 perioder:

 • Fra fødsel til 6 ukers alder
 • Fra fødsel til 20 ukers alder
 • Fra fødsel til slakt

Vi beregner avlsverdier for den direkte effekten og for morseffekten for hver av de 3 tidsperiodene.

De tre tidsperiodene er ikke uavhengige av hverandre, og informasjon om den ene perioden gir bidrag til de andre periodene.

I det samlede avlsmålet (O-indeksen) legger vi vekt på egenskaper som har økonomisk betydning. 

For den direkte effekten legger vi bare vekt på tilveksten helt fram til slakt, og tilveksten til vårvekt og til høstvekt er «hjelpeegenskaper» om gir indikasjoner om slaktevekta.

For morsevnen (melkeevnen) legger vi vekt både på tilveksten fram til vårveging og tilveksten helt fram til slakt. Det skyldes at vi mener det er en viktig egenskap å melke mye i starten av laktasjonen, og at dette er minst like viktig som totalproduksjonen fram til avvenning.

Vektleggingen av melkeevne (morsevne) for NKS, spælsau, sjeviotsau og pelssau går fram av tabellene på www.nsg.no> Sau > Sauavl

Melkeevnen utgjør omkring 1/3 av det samlede avlsmålet, og vi har god avlsframgang for egenskapen. Sammenlignet med for 10 år siden er det genetiske potensialet i NKS-søyene 1,3 kg tyngre lam om våren på grunn av bedre morsevne. For spælsau er det 0,95 kg.