Jordbrukets utøvere har ikke vært blant lønnsvinnerne de senere årene og ligger generelt langt etter andre grupper i samfunnet. Saueholdet ligger igjen dårligst an blant landbruksproduksjonene med under 200.000 kr i årsverksinntekt, noe som ble bekreftet av nylig framlagte tall fra Budsjettnemnda for landbruket.

Norsk Sau og Geit utarbeider hvert år innspill til jordbruksforhandlingene og disse blir i løpet av vinteren oversendt og presentert for faglagene og Staten, som er forhandlingsparter i jordbruksavtalen. Hele organisasjonen jobber fram sakene som fremmes i innspillene og det er sjelden vi har hatt et så stort engasjement rundt dette som i vinter.

Småfeholdet sikrer næringsvirksomhet og bosetting over hele landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike beiteressursene vi har i Norge, ressurser som ikke kan utnyttes på annen måte. Dette bidrar til sjølforsyning av mat her i landet, som nå er altfor lav.

Økning av beitetilskuddene er også i år et hovedkrav fra Norsk Sau og Geit. For saueholdet ønsker vi i tillegg et løft for små og mellomstore bruk ved økning i dyretilskuddene. Geiteholdet må sikres økonomisk framover og det må gis mulighet for å økonomi i å produsere kjekjøtt. Hele næringa har behov for å en styrkning av velferdsordningene.
En fullstendig og mer detaljert oversikt over årets innspill fra Norsk Sau og Geit finnes i dette dokumentet som er oversendt avtalepartene.

Det er ikke bare landbruket selv som tar til orde for en styrkning av økonomien. Fra politisk hold kommer det også klare signaler på dette, spesielt i fra partiene som er i opposisjon. At det i år er valgår har sikkert sitt å si til dette. Men landbruket trenger støtte og ikke minst vilje til og forståelse for at det må produseres mat i Norge.

Kampanjen #BONDEOPPRØR 21 som nylig ble startet på sosiale medier av bønder som vil sette fokus på næringas situasjon har fått stor oppslutning, og blir lagt merke til langt utover landbruket selv. Dette er et rop fra grasrota i landbruket og et tydelig signal til alle om bondens virkelige hverdag og noe vi i Norsk Sau og Geit i prinsippet vil stille oss bak, sier leder Ronald Cato Slemmen. 

Vi har store forventninger til årets jordbruksoppgjør og håper at det i år er saueholdet som står for tur, slik blant andre representantskapet i Norges Bondelag klart har signalisert.

Det første klare signalet til årets jordbruksforhandlinger kommer når Jordbrukets forhandlingsutvalg legger fram kravet 27. april. Staten skal komme med sitt tilbud 4. mai og forhandlingene skal etter planen være sluttført til 15. mai.