Styret i NSG opphever restriksjonene for kåring av værlam og deltakelse i værring for kombibesetninger sau/geit som ble innført høsten 2021. Bakgrunnen for restriksjonene som ble vedtatt i 2021 var bekymring for usikkerheten omkring status for utbredelsen av Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) i det norske småfeholset og faren for overføring fra geit til sau. Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) ble påvist i flere dyrehold med geit i Norge i løpet av 2021. 

I møte 8. september 2021 fattet styret i Norsk Sau og Geit følgende vedtak:
«Saueholdere som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke kåre værlam på kåringssjå i regi av Norsk Sau og Geit for salg til andre høsten 2021 og årene framover. Værringmedlemmer som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke delta i ringarbeidet fra paringsstart høsten 2021 og årene framover.
Det gis ikke dispensasjoner fra dette vedtaket.
»

Styret i Norsk Sau og Geit har drøftet disse restriksjonene på nytt i møte 9. – 10. juni 2022.
Etter dette er det innhentet råd fra Avlsrådet for sau på denne saken.
 
Siden i fjor høst har det ikke kommet ny informasjon av vesentlig betydning for mulig overføring til sau.
Det er så langt ikke satt i verk overvåkningsprogram for evt. kartlegging i melkegeitpopulasjonen eller sauepopulasjonen i Norge.
Men det er heller ikke avdekket midd på melkegeit eller sau via generelle overvåkningsprogram eller mistanke.
I forbindelse med ny dyrehelselov i EU og tilpasninger av nasjonalt regelverk er Saueskabbmidd i løpet av vinteren nedgradert fra A-sjukdom til nå liste 2 (tidligere B). 
Dette gjør dessverre at et større ansvar muligens kan bli lagt på næringa ved utbrudd.

Styret i Norsk Sau og Geit er fremdeles bekymret for situasjonen omkring Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) i det norske småfeholdet, men ser ikke grunnlag for at de strenge restriksjonene som var innført for kombibesetninger sau/geit høsten 2021 skal videreføres.

Styret i Norsk Sau og Geit har pr. 30. juni 2022 fattet følgende vedtak:

  • NSG opphever restriksjonene ved værlamkåring og deltakelse i værering som ble innført høsten 2021 for besetninger med både sau og geit.
  • Arrangør av kåringssjå oppfordres til være spesielt nøye med smittebeskyttelsen på kåringssjået ved kåring av værlam der besetningen også har geit.
  • Væreringen oppfordres til å diskutere smittebeskyttelsen mellom sau og geit (begge veier) med medlemmene som har begge arter, og å finne best mulig praktiske løsninger.

 

Om Sauens skabbmidd:

Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) er et alvorlig problem for saueholdet i mange land. I Norge har dette inntil i vinter gått under kategorien meldepliktig A-sjukdom, dvs. med høyeste alvorlighetsgrad, men er forbindelse med ny dyrehelselov i EU og tilpasninger av nasjonalt regelverk er Saueskabbmidd i løpet av vinteren nedgradert fra A-sjukdom til nå liste 2 (tidligere B).

Her i landet var det store utbrudd på 1800-tallet, som det tok lang tid å få utryddet. I mer enn 100 år har vi vært frie for dette i Norge.

I senere tid er det påvist slik midd på kameldyr, og i fjor også på geit. Mattilsynet har jobbet med kartlegging av utbredelsen. Besetninger der dette er påvist, og kontaktbesetninger til disse, er pålagt restriksjoner. Det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til omfanget og utbredelsen av skabbmidden som er funnet i norske dyrehold.

Les mer om dette på Mattilsynets nettsider: Saueskabb (Mattilsynet.no)