Dette er NIBIOs siste beitestatistikk om dyretall og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskuddsordningen Organisert beitebruk (OBB). Her ser vi utviklingen fra 1981 til og med 2023. 

Søylene oppover viser sau og lam hjemsanket i lys gråtone og tap i mørk. Horisontale kurver viser samlet tapsprosent med den tykke streken, og tapsprosent for sau og lam hver for seg med tynne streker.

Tall fra Organisert beitebruk viser at det ble sluppet 1 320 793 sau og lam på utmarksbeite i Norge. Samlet tapsprosent for sau og lam var 5,4 prosent, for voksen sau 3 prosent og for lam 6,8 prosent.

Det er ikke skilt mellom ulike tapsårsaker. For beitelag som beiter i flere kommuner er beutekommune satt til den kommunen som har hoveddelen av beiteområdet.

I 2023 var 73 prosent av sau og lam som fikk produksjonstilskudd for beite i utmark med i beitelag organisert av OBB.

Tabellen over viser organisasjonsprosenten i beitelag per fylke for sau sluppet i utmark i 2023. Som uttrykk for totalt antall sau på utmarksbeite er det brukt tall om produksjonstilskudd for sau som beiter mer enn 5 uker i utmark. For Organisert beitebruk er det brukt antall sau fra beitelag som er registret i fylket.