Her er NSGs tilsvar:

NSG jobber for hele småfeholdet
Under vignetten «Ytring» i siste utgave av Bondebladet, kritiserer sauebonde Asle Bråtalien Norsk Sau og Geit (NSG) for ikke å gjøre nok for de små og lette sauerasene. Han viser til at Staten, i sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger, foreslo å øke kravet til kvalitetsslakt fra O til O+. Bråtalien konkluderer med at et slikt grep eventuelt vil bety at lammeslakt i klasse O ikke vil få 500 kroner i kvalitetsstilskudd. Han mener at «NSG ikke har flagger konsekvensen av en slik endring».

Bråtalien referer riktignok til at NSG, i et brev av 05.05.17 - distribuert internt i organisasjonen, skriver at «NSG er oppriktig bekymret for dette, da et slikt skjerpet kvalitetskrav både vil kunne gå ut over enkeltbrukere i forhold til sauerase og driftsform, og kan tenkes å bli produksjonsdrivende med økt bruk av kraftfor». Men han mener at det ikke er gjort nok for å kommunisere dette synpunktet videre, verken til politikere eller til faglagene.

Til dette er å si følgende:

  • NSGs syn på denne saken ble tydelig signalisert både til faglagene og til Staten i forkant av årets jordbruksforhandlinger.
  • Brevet datert 05.05.17 ble publisert samme dag på www.nsg.no som et vedlegg til nettnyheten «- Jon Georg Dale er avslørt!»
  • I sin skriftlige høringsuttalelse til Stortingets Næringskomité 24.05.17, skriver NSG:
    «Generelt vil vi påpeke at Statens tilbud bærer preg av uheldige omfordelinger både innen og mellom produksjoner. Et eksempel på dette er Kvalitetstilskudd lammeslakt. Under denne ordningen har det oppstått en utfordring vedr. tak på antall slakt det kan gis tilskudd til. Staten vil løse dette med en endring av kvalitetsklasse, noe vi mener vil kunne virke svært produksjonsdrivende. Dette vil i seg selv medføre en omfordeling mellom produsenter.» 
  • Innholdet i brevet ble framført i selve komitéhøringen på Stortinget 24.05.17 av styreleder Kjell Erik Bentsen. Line Henriette Hjemdal (KrF) stilte deretter et oppfølgingsspørsmål knyttet nettopp til dette med omfordeling mellom produsenter. Som ga Berntsen en mulighet til ytterligere utdyping:
    «Vi har mange raser, både tunge og lette. De lette rasene ligger gjerne i balansepunktet mellom O og O+, som er grensa for utbetaling av tilskuddet. Det Staten her legger opp til vil derfor føre til at midler føres fra lette til tunge raser.»  

Hele høringen i Næringskomitéen 24.05.17 ligger tilgjengelig på https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv

NSG deler ellers Bråtaliens synspunkter vedrørende behov også for de små sauerasene - som en del av det mangfold saueholdet i Norge representerer. NSG driver derfor samvirkebasert avlsopplegg på rasene Norsk Kvit Sau, Kvit Spæl, Sjeviot og Pelssau, vi tilbyr seminopplegg med sæd fra 20 ulike saueraser og driver kåring av værlam i 21 ulike raser.

Lars Erik Wallin
Generalsekretær
Norsk Sau og Geit

Du kan lese Bråtaliens "Ytring" her...