- Nå må pengene opp av sekken. Nå er det være eller ikke være for saueholdet, og skal småfenæringa bestå må våre krav imøtekommes, sier NSGs styreleder Ronald Slemmen.

Han, nestleder Marthe Lang-Ree og generalsekretær Lars Erik Wallin har etter grundig arbeid i hele organisasjonen nå lagt fram hva som er NSGs krav – og faktiske forventninger – til de forhandlende faglagene.

- Vi, både saue- og geitebrukere, er inntektstaperne i jordbruket, og vårt innspill er en god start for å tette inntektsgapet regjeringen har lovet å tette. I tillegg til å øke inntektene har vi synliggjort det store behovet for midler til organisert beitebruk. Vi blir dessverre færre og færre, og hvis vi skal følge opp regjeringens plattform med økt bruk av utmarka trenger vi penger til installasjoner og elektronisk overvåking for å få til nettopp det, sier Marthe Lang-Ree med ettertrykk.

- Geita har over tid seilt akterut inntektsmessig. For å sikre at inntektsgapet for både mjølkegeit og ammegeit ikke blir større har vi innspill som skal motvirke dette, legger hun til.

Dette er noen brennaktuelle punkter som NSG i legger vekt på:

Å sikre mest mulig selvforsyning og beredskap med basis i større andel av egenprodusert mat er blitt enda viktigere de siste ukene, med grufulle krigshandlinger i Europa, der mange viktige råvarer produseres.

For å gi et nødvendig løft i vår samfunnsbærende næring må det være et mål å sikre lønnsomhet på lik linje med andre grupper i samfunnet. Kostnadsøkningene må dekkes opp, og inntektsgapet innad i landbruket må tettes. Dette innebærer i kalde tall at inntekten i saueholdet må økes med minst 200 000 kroner.

Både sau- og geiteholdet i Norge er avhengig av stabil og forutsigbar økonomi framover og lønns- og prisstigning må dekkes opp. Det er derfor behov for friske midler i begge disse produksjonene.

Norsk Sau og Geit ber også i år om at det ikke vurderes evt. løsninger/tiltak som innebærer overføring av midler fra en tilskuddsordning til en annen og/eller vesentlige strukturendringer innenfor en tilskuddsordning!

Her er NSGs innspill til faglagene før forhandlingene tetner til utover våren.