Av Per Fossheim

Naturbruksalliansen oppfatter dette til å være på tvers av både stortingsflertallet og faglige myndigheters vurderinger. Vedtaket kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge.

Naturbruksalliansen gir sin støtte til KLD og forventer at forhandlingene i Oslo Tingrett kommer i gang så fort som mulig, slik at det kommer en rask avklaring.  Det er avgjørende at det gis tid til planlegging for at gjennomføringen av lisensjakta blir effektiv. Naturbruksalliansen krever derfor at jakttiden forlenges med det antall dager som jakten nå forsinkes med. Normalt ville siste jaktdag vært 15. februar.

Naturbruksalliansen er bekymret for at om det blir full stans i lisensfellingen i 2022 eller at kvoten reduseres, vil vi få en sterkt økende ulvebestand i forvaltningssonen, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. De siste seks årene har bestanden ligget godt over Stortingets bestandsmål. Uten lisensfelling innenfor forvaltningssonen av ulv vil bruken av utmarksressursene langt utenfor sonen kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv.

Klima- og miljødepartementet har bedt om muntlig forhandlinger i den pågående saken mellom staten og dyrevernsorganisasjonene. Muntlige forhandlinger er planlagt 13. og 14. januar i Oslo Tingrett.