Lovregler for gjerdehold har lang historie i Norge, da det finnes over 1000 år gamle tradisjoner for dette. I dag er grannegjerdelova (kalt "gjerdelova") ment å beskytte allmenne interesser vel så mye som landbruket. Den regulerer både oppsett av nye gjerder, vedlikehold av allerede eksisterende gjerder og det kostnadsmessige aspekt ved dette. Gjerdelova skal beskytte en rekke rettigheter og plikter. Imidlertid kan disse offentlige og privatrettslige hensyn bli forsøkt ivaretatt gjennom skjønn og ulik rettspraksis i forskjellige områder. Nyttig informasjon om dette temaet er omhandlet under der det er svart på vanlige spørsmål som kan bidra til å gi en enkel innføring i aktuell gjerdeproblematikk. I tillegg er det gitt en grundig innføring i gjerdeplikt og ordninger av gjerdehold av jordskifteoverdommer Magne Reiten. I veilederen ”Organisert beitebruk: Investeringstiltak i beiteområder” er det gitt informasjon om ulike gjerdeinnretninger og forslag til forskjellige avtaleutkast.