Loven gir generelle regler om hvordan en avtale blir til. Den gjelder derimot ikke hvis annet er avtalt, eller en lokal sedvane foreligger. Loven angir retningslinjer for hvordan en avtale skal inngås, og har videre bestemmelser om fullmaktshold og hvem som kan regnes som fullmektige. Avtalen erklæres ugyldig dersom den blir inngått under tvang, vold eller trusler. Den er også ugyldig hvis den er i strid mot redelighet og god tro.

Loven i fullltekst kan leses her:
Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]

« tilbake