Denne loven inneholder regler for bruk av bygdeallmenninger: beite, setring, bruk av dyrkningsjord, uttak av trevirke, jakt, fiske og fangst. Bruksretten kan ikke skilles fra jordbrukseiendommen retten tilligger. Bruksretten kan derimot falle bort hvis jordbruksdriften legges ned og jorden tas i bruk til annet formål eller har mistet sin karakter av jordbruk. Forvaltningen av bygdeallmenninger utøves gjennom et allmenningsstyre, som representerer både eierinteresser og bruksinteresser.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/hl-19920619-059.html

« tilbake