Statsallmenninger reguleres av fjellova. De blir styrt av et fjellstyre som igjen er valgt av kommunestyret, da hver kommune som har statsallmenning er pålagt å ha dette. Jakt-, fiske- og friluftsinteresser skal være representert. Det skal være minst to medlemmer som har rett til allmenningsbruk i fjellstyret. Styret skal administrere bruken av allmenninger, ivareta naturvern- og friluftslivsinteresser og fremme næringsinteresser på bygda. Norges Fjellstyresamband er fjellstyrenes fellesorganisasjon. I Norge er det er Statskog som forvalter grunneierrettighetene til Statens grunn. Hovedprinsippet i lovverket for statsallmenninger er et forvaltningssystem som fordeler oppgaver, rettigheter og autoritet på (minst) to nivåer. Staten som grunneier regulerer stort sett sine forhold gjennom Statskog, mens bruksberettigede regulerer sine forhold gjennom fjellstyret. Bruksretten i statsallmenningen ligger til de enkelte bygdene fra gammelt av. Jordbrukere med bruksrett til beite, kan beite med så stor buskap som kan vinterfores på eiendommen. Fjellstyret kan utpeke seter, fastsette regler for beitebruk, jakt, fiske og for disponering av grunn etter loven.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

« tilbake