Formålet med denne loven er å lovfeste allemannsretten. Allemannsretten er rettigheten som alle og enhver har til ferdsel, opphold og aktivitet i naturen. Loven regulerer ferdsel både i innmark og utmark, motorisert ferdsel, rasting og telting. Kommunen kan med samtykke fra eier eller bruker fastsette regler for ferdsel i bestemte områder, eller helt eller delvis sperre eiendommen mot ferdsel. Fri ferdsel og opphold i naturen avhenger av om arealet er innmark eller utmark. Friluftsloven definerer utmark som all udyrket mark som ikke omfatter innmark. Innmark defineres som gårdsplasser, dyrket mark, engslått, kulturbeiter, skogplantefelt, samt lignende områder hvor ferdsel vil være upassende og føre til fortrenging av eier eller bruker.

Loven kan leses i fulltekst kan leses her:
Lov om friluftslivet (friluftsloven)

« tilbake