Jordskifteverket er en spesialdomstol i forhold til regulering av eiendommer og rettigheter i jordbruket, og står dermed sentralt i forhold til konflikter om beitebruk og beiterettigheter. En jordskiftesak har to grunnleggende premisser. Den første er at eiendommens struktur eller rettighetsforhold skal kunne forbedres gjennom jordskifte, og den andre er at kostnadene og ulempene ikke blir større enn nytten for eiendommene. Et jordskifte kan blant annet omforme eiendommer ved oppløsning av sameie og ombytting av mark, dele eiendommer, avløse bruksretter og gi regler for bruk. Jordskifte kan også utføre skjønn i forbindelse med offentlig ekspropriasjon, regulering og avtaler. Videre har jordskifte også mulighet til å utføre skjønn etter gjerdeloven, vegloven, servituttloven og reindriftsloven.

Loven i fulltekst kan leses her:
Jordskifteloven

« tilbake