Denne loven skal verne spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljøet, hvilket vil si at den skal ivareta kulturminner og kulturmiljøer som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Kulturlandskap faller innunder begrepet kulturmiljøer. Dermed er denne loven egnet til å beskytte denne landskapstypen, samtidig som den også kan brukes til å verne eksisterende bebyggelse. Dette kan være aktuelt som et virkemiddel for å motvirke kommersialisering. Synlige kulturminner datert til før 1537 er automatisk fredet.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html


Endring av kulturminneloven kan leses her:
www.lovdata.no


« tilbake