Motorferdsel i utmark er et viktig emne i forbindelse med forvaltning og bruk av utmarksareal. Denne loven har som formål å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og samtidig fremme trivsel. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende eller svevende motordrevet fartøy samt landing og start med motordrevet luftfartøy. I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt. Loven kan benyttes for å gjøre vegløse arealer mindre attraktive til for eksempel hyttetomter. Dagens krav til effektiv kommunikasjon vil normalt innebære at slike prosjekter ikke vil ha tilstrekkelig kommersiell interesse, dersom transport til og fra hyttene ikke kan skje ved motoriserte kjøretøy.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

« tilbake