Denne loven gjelder særretter over fremmed eiendom. Hvis man besitter en beiterett på annen privat grunn, er dette en særrett til en bruksrett på denne eiendommen. Denne bruksretten kalles en positiv servitutt. Loven omhandler forkjøpsrett på servitutt, omskipning og avskipning av servitutt, misbruk av servitutt og bruksretter i skog m.m. Servituttloven er i utgangspunktet deklaratorisk, hvilket vil si at en eventuell avtale vil gå foran denne loven. Servituttene kan som nevnt være positive, men de kan også være negative. Enkelt sagt vil positive servitutter tildele rettigheter, mens negative servitutter vil forby dem. Man skiller mellom reelle servitutter (realservitutter) og personlige servitutter. En reell servitutt er knyttet til fast eiendom, mens en personlig servitutt er knyttet til en person (ikke en eiendom).

Loven i fulltekst kan leses her: 
Lov um særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]

« tilbake