Denne loven regulerer forvaltningen av alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Loven har bestemmelser for vern av viltets leveområder, slik at naturens produktivitet og artsrikdom kan bevares. I slike områder kan det fastsettes forbud mot anlegg, bygging og annen virksomhet dersom dette er nødvendig for å bevare viltets livsmiljø. Videre gir viltloven hjemmel for å fastsette hvilke arter det kan drives jakt på, på hvilke tidspunkter jakta kan foregå, og kvotering av felling av vilt. Innenfor forvaltningen av de jaktbare viltartene er en stor del av forvaltningsansvaret lagt til kommunen. I allmenninger gjelder egne lover som regulerer jakt.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/nl-19810529-038.html

« tilbake