Bakgrunnen for høringsuttalelsen der departementet bes om å trekke tilbake forslaget til en revidert utgave av Lov om hundehold, er dette:

Forslaget vil gi negative konsekvenser for matproduksjonen i norsk beitebruk, og innebærer i praksis at nødvergeretten svekkes betydelig. I utvalget som skal fornye loven skorter det dessuten på beitefaglig kompetanse.

Organisasjonene som samles bak en grundig og poengtert høringsuttalelse er NSG, Norske Reindriftssamers Landsforbund, TYR, GENO, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt Norges Bondelag.

- Forslaget setter hunden i fokus, og det ser ut til å være glemt at løse hunder kan gi betydelig uro blant beitedyr og påføre dem betydelige skader. Vi føler at beitebruken blir satt til side til fordel for fritidsbruk av hund, sier Per Fossheim, utmarksrådgiver i NSG. Det er han som har ledet arbeidet mot en felles høringsuttalelse.

Stortinget, nåværende regjering og tidligere regjeringer har alle uttrykt mål om å styrke beitebruken. Lovutkastets liberalisering av hundeholdet, som vil innebære flere løse hunder i beiteområder for husdyr og tamrein, står i motstrid til dette, og vil dermed bidra til å skade norsk matproduksjon og bærekraftig beitekultur.

Bruken av hund som kjæledyr har tidligere vært strengt regulert med hensyn til både vilt og beitedyr. Vi som står bak denne høringsuttalelsen mener at forslaget til ny hundelov medfører en forverring av rammevilkårene for både husdyrbeiting og tamreindrift.

- Vi har de senere årene registrert en urovekkende økning i skader på beitedyr forvoldt av hunder. Dette er en svært negativ utvikling som vi har sett i hele landet, sier Lars Erik Wallin, generalsekretær i Norsk Sau og Geit.

NSG peker på at forslaget til ny lov kommer i et særlig dårlig lys sett i sammenheng med at matproduksjon på norske ressurser og dyrevelferd er definerte satsningsområder for den nye regjeringen.

- Når Landbruks- og matdepartementet sender dette ut på høring er det svært overraskende å måtte konstatere at fagdepartementet ikke har gjort et grundig nok forarbeid til høringen, der også hensynet til beitedyr er vurdert og ivaretatt, sier Lars Erik Wallin.