Fakkeltoget er planlagt til tirsdag 8. januar kl. 18.00 fra Youngstorget til Stortinget med appeller begge steder. Bak arrangementet står Norsk Sau og Geit, sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

Dette er programmet for arrangementet.

Aksjonen vil organiseres fylkesvis og Norsk Sau og Geit v/hvert fylkeslag vil samarbeide med bl.a. de fylkesvise organisasjonssjefene hos Norges Bondelag, som har fått ansvaret for å dra i gang organiseringa i hvert fylke.
Regjeringa Solberg og Klima- og miljødepartementet har gjort et politisk vedtak i denne saka, som vi mener ikke har noe med juss å gjøre og er i strid med rovviltforliket. Derfor vil dette fakkeltoget ende sin ferd på Stortinget kvelden før Stortinget samles igjen etter jul for å minne stortingsrepresentantene på at regjeringa har gjort et enkeltvedtak, som ikke er i samsvar med rovviltforliket, bestandsmålet for ulv og Stortingets vedtak.
Vedtaket er av prinsipiell betydning for hvordan rovviltforvaltningen skal eller kan gjøres i rovviltprioriterte soner, og Norsk Sau og Geit ser dette som et vedtak som berører beitenæringa i hele landet. Norsk Sau og Geit ber alle medlemmene holde av denne datoen for å markere beitebrukernes misnøye med dette vedtaket. Det kommer mere informasjon etterhvert.

Les arrangørens instruks for opptreden under arrangementet.

På Facebookarrangementet «Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak» blir det lagt ut løpende oppdateringer om markeringen i Oslo 8. januar.