Forebyggende tiltak mot rovdyrskader har vært en del av rovviltforvaltningen de siste 30 årene. Tiltakene har gjentatte ganger vært gjenstand for vurderinger og revisjon. FKT-forskriften fra 2013, med sine prioriteringer, er således et resultat av en erfaringsbasert utviklingsprosess.

FKT-ordningen er forskriftsfestet. Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FOR-2013-01-01-3) har som formål å sikre iverksettelse av

  • effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket
  • konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper

Målgruppen for tilskudd etter denne forskriften er foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har samarbeidet om et FKT-prosjekt. Det ble finansiert av sentrale FKT-midler bevilget gjennom Miljødirektoratet, samt egeninnsats fra prosjekteierne. Prosjektet har hatt som overordnet mål å gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og samtidig dempe konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen.