Stort engasjement under paneldebatten på Nesbyen. Fra venstre: Svein Ingebo (Buskerud Bonde- og Småbrukarlag), Per Fossheim (Norsk Sau og Geit), Åsmund Ystad (Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk) og Håkon Haug Laa (Buskerud Bondelag).

Arrangør av møtet var Buskerud Sau og Geit i samarbeid med Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag sammen med Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk (FNR). 

Endringene som er på høring påvirker nødvergebestemmelsene, klagenemd, struktur på rovviltnemder, soneforvalting av enkelte rovviltarter, kommunens klagerett på vedtak og endringer i regler for felling av jerv.

Åsmund Ystad, daglig leder i FNR, holdt innledningsforedraget med en gjennomgang av noen av alternativene som KMD ønsker svar på i høringen.

I paneldebatten i siste del av møtet, ble det reist spørsmål fra salen. Panelet bestod av representanter fra arrangørene. Skepsisen var stor til de fleste av forslagene. De griper inn i hverandre på en måte som fører til at det som velges i en sak vil påvirke den neste. Dermed blir høringen vanskelig og skaper en stor usikkerhet. Ved å øke nemdens virkeområdet, en tydelig soneforvaltingen av rovviltet og en klagenemd med rovviltkompetanse, fryktes det også oppbygging av et nytt byråkrati. Dette vil føre til økt avstand og mulighet for ansvarsfraskrivelse hos rikspolitikerne.