WWF har gått til søksmål mot Staten, da de mener lisensjakten på ulv nå i vinter er ulovlig. Nestleder i Norsk Sau og Geit, Pål Kjorstad, mener WWF opptrer respektløst overfor utmarksnæringer i Norge og særlig overfor beitenæringa med dette søksmålet.

Mangler respekt for Stortinget
- WWF viser manglende respekt også for stortingsvedtak. Det snakkes om konfliktdempende tiltak overfor både beitenæringa og befolkninga ellers når bestandsmålet av ulv skal opprettholdes. Om WWF’s søksmål mot Staten stopper ulvejakta i vinter, fører i alle fall ikke dette noe godt med seg med tanke på konfliktdempende tiltak for hverken beitenæringa - eller andre utmarksnæringer. Snarere tvert imot sier Kjorstad.

Ny blodig ulvesommer?
Beitenæringa innenfor ulvesonen er dessverre i praksis borte. Beiteprioriterte områder som grenser tett opp mot ulvesonen har vært under sterkt press i mange år og mange har også gitt seg der. Gjennom flere år er det bevist at streifende ulv har gjort voldsomme skader langt inn i beiteprioriterte områder. Dette beviser tydelig at vi må ha en løpende forvaltning av ulven som kan bremse opp spredningen av arten. Med dette søksmålet vil de forsøke å stoppe lisensfelling av ulvene både innenfor og utenfor ulvesonen. Det vil ikke føre noe godt med seg for beitenæringa neste sesong dersom ulv ikke blir tatt ut i vinter. Uansett, får WWF medhold i tingretten og ulvejakta blir stanset går beitenæringa nok en blodig ulvesommer i møte i 2018.

NSG respekterer todelt målsetting
Norsk Sau og Geit ser det ikke som mulig å ha ynglinger av ulv i Norge hvis vi skal opprettholde en levedyktig utmarksbeitenæring i hele landet. Norsk Sau og Geit respekterer likevel stortingsvedtaket som sier at vi har en todelt målsetting og at vi skal ha bestandsmål for ulv i Norge. Dette krever imidlertid en aktiv forvaltning av ulven.

I strategiplanen til Norsk Sau og Geit skal vi arbeide for styrking av beiteretten, herunder kjempe for effektive uttak av rovvilt under ulike jaktforhold. I handlingsplan for rovvilt er dette nærmere konkretisert gjennom å arbeide for:

  • Redusere rovviltbestandene til bestandsmålet
  • Effektivisere uttak av skadedyr
  • Kreve at ulv utenfor ulvesonen skal tas ut
  • Rovvilt skal forvaltes etter bestandsmålene. 

Kontaktperson:
Pål Kjorstad, nestleder NSG mobil: 990 34 406, e-post: pkjorstad@outlook.com

Relevante artikler:
14.11.2017 WWF krever ulvejakta stanset før kvoten er nådd
10.11.2017 USS partshjelper i ulverettssaken