Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

I tilfeller hvor fredet rovvilt som gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av sau har dyreeier en lovfestet rett til full erstatning.

For å få erstatning ved tap av dyr krever Miljødirektoratet dokumentasjon derfor trenger du:

 • Individlister som inneholder:
  • Alle individnummer i besetningen
  • Kobling mellom søye og lam
  • Dødsårsaker
  • Helse/sykdomsinformasjon

Søknadsfristen er 1. November, og søknadsskjema finner du her.

 

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Tiltakene man kan søke tilskudd til ligger innen hovedområdene:

 • Redusere forurensning til vann og luft
 • Ivareta kulturlandskap og kulturminner
 • Tilrettelegge for friluftsliv
 • Ivareta biologisk mangfold

Hvert fylke har egne miljøprogrammer med utvalgte miljøtiltak innen de overnevnte hovedområdene man kan få tilskudd til å utføre. 

Søknadsfrist RMP: 15. oktober, det er mulig å søke fra 15 september. søknadskjema finner du her. Svar på søknaden kommer i mars året etter.

 

Tilskudd til drift av beitelag (OBB) 

Gjennom organisert beitebruk (OBB) får beitelaga driftstilskuddet til beitelagene, fra 2005 ble driftstilskuddet lagt inn i det regionale miljøtilskuddet - RMP. Fylkene fastlegger nivå på tilskuddssatser etc. Midlene kan søkes til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite.

Søknadsfristen er 15. November, det er mulig å søke fra 15 september. Søknadskjema finner du her. Svar på søknaden kommer i mars året etter.

 

Forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak (FKT-midler)

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) kan du søke om i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se under fanen tilskudd til rovvilttiltak og velg søknadsskjemaet som er aktuelt for deg.

Søknadsfrist er 15. januar for forebyggende tiltak mot rovviltskader.

For akutte forebyggende tiltak er det ingen søknadsfrist. Forskrift om "Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak" trådde i kraft 1. januar 2013.

Mer informasjon om de ulike FKT - tiltakene kan du lese her.